هر فردی در اطراف خودش به دو صورت نگاه میشود !
افرادی که موافق او هستند و دوستش دارند

افرادی که مخالف وی هستند و دوستش ندارند
قسم سومی ندارد این ماجرا

این دوست داشتن ها و نداشتن های افراد ارزشی ندارد و مهم این است که ظرفیت وجودی هر فرد چقدر از خدا پر باشد ! و ملاک اصلی در هر فرد وجود تقواست !
حالا اگر تقوا بود دوست داشتن ها بیشتر میشود و خود فرد هم دیگران را دوست دارد ! 

افرادی را در کنار خود میبینیم که مورد توجه و دوست داشتن دیگران هستند اینها لزوما افراد با تقوایی هستند !

+ دوست داشتن شخص به خاطر جایگاهش مصداق دوست داشتن نیست
+ به نظر بنده ملاک با تقوا بودن یا نبودن یک فرد را میشود از اخلاق فرد فهمید
فردی که اخلاق ندارد تقوا ندارد

+ بین اخلاق و ادب فرق است
+ بی خود خود را درگیر این دنیا کرده ایم ......

موضوع :
دل نوشته , اجتماعی , مذهبی , 

اینطور که اوضاع سیاسی کشور پیش میرود و همچنان اصول گراها در خواب تشریف دارند به زودی شاهد
 
شکست دیگری در عرصه ی انتخابات مجلس خواهیم بود !
موضوع :
اجتماعی , مذهبی , سیاسی , 

 به امید خداوند متعال و نگاه پر مهر و لطف اهل بیت به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها
ملبس به لباس مقدس روحانیت شدم !

باشد که بتوانیم احیا گر دین باشیم !


مشهد الرضا دعا گوی تک تکتان هستم انشاالله ......موضوع :
دل نوشته , اجتماعی , مذهبی , 

روحانیون همه و ملت همه باید در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ حضورﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺣﺎنیون ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺎ ﻭﻟﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺸﻮﯾﻢ ، ﺍﯾﻦ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺗﻮجه ی ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ من ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ آنها ﺑﯿ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ اینکه اعمال ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺍن ﺭﺿﺎ ﺧﺎن ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﻃﻮل ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎﻝ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽﻭﻥ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻭﺩ ﺍﻗﺎﯾﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺎﻭﺭﺷﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...! ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﻌﺎدش ﺭﻭﺣﺎﻧیون ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎﺭﻓﺶ ﺭﺍ ﺭﻭﺣﺎنیون ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ 
ﺭﻭﺣﺎنیون ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﺧﻼقش ﺭﺍ ﺭﻭﺣﺎنیون ﺣﻔﻆ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﻓﻘﻬﺶ ﺭﺍ  ﺭﻭﺣﺎنیون ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺳﯿﺎستش ﺭﺍ ﺭﻭﺣﺎنیون ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎنیون ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ

ﻣﮕﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ؟ ﻣﮕﺮ ﺷﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﮐﺍﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﯿﺪ ؟ ﺍﯾﻦ ﻣﻼﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ . ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺪﺍ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ... ﻧﮕﻮیید ﻣﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ، ﻣﻼ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯿﻢ . ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻋﻘﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺑدون ﺍﺧﻮﻧﺪ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﺩ . ﺷﻣﺎ ﺑﮕﻮیید ﻫﻢ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﻫﻢ ﺍﺧﻮﻧﺪ . ﻫﺮ چه ﺑﮕﻮﯾﯾﺪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ . 
ﺭﻭﺣﺎنیون ﺩﺭ ﺑﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻫﺮ ﻣﻼﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻣﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ . ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻋﺪﻩ ﻣﻌﺪﻭﺩﯼ ﻫﺴﺘﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻭﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭﺣﺎنیت ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ . ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺧﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺭاس  ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻟﻪ ﺍﺳﺖ . ﺣﻀﺮﺕ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﻤ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎی ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍس  ﻓﻘﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻭﺣﺎنست ﯾﮑﯽ ﻗﺪﺭﺕ لم ﯾﺰﺍﻝ ﺍﺳﺖ ، ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻠﺖ ﺍﺳﺖ . ﺷﻤﺎ ﺍین ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﮕﺰﺍﺭﯾﺪ . ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ


خنده ام میگیرد عده ای کت و شلواری میخواهند با کت و شلوارشان جای روحانیت را بگیرند !!!


+ الحمدالله که راهی قم و دریای علم و معرفت شدیم

+ انشالله زین پس فعالیتمون در فضای مجازی پر رنگ تر میشود

+ در یک سایت هم مشغول پاسخگویی هستم دوستانی که تمایل دارند اطلاع بدن تا آدرس سایت ارسال بشه براشون .

+ دوست ندارم افرادی چون الهام چرخنده و حامد زمانی را اینقدر بزرگ کنیم و روی سرمان بگزاریم !

+ چند ماهی میشود به اقای هاشمی گیر نداده ایم لطفا یکی از دوستان چیزی بگویئ تا ما هم شروع کنیم !!

+ ظریف حالش چطوره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
موضوع :
مذهبی , اجتماعی , سیاسی , 

http://www.mazhabiun.com/wp-content/uploads/2013/03/imam_reza_mazhabiun.ir-4.jpg

دوباره آمده ام تا دوباره در بزنم
کبوترانه در این آستانه پر بزنم
به نا امیدی از این در نمیروم هرگز
اگر جواب نگیرم دوباره دربزنم
خدا مرا به حقیقت ولی شناس کند
که حلقه بر در این خانه بیشتر بزنم
سواد نامۀ من رنگ صبح خواهد داشت
شبی که بوسه بر این چشمۀ سحر بزنم
بیاد غربت تو عهد کرده ام با خود
که لاله باشم و صد باغ بر جگر بزنم
خدا ی را کمی ای زائران درنگ کنید
که خاک پای شما را به چشم تر بزنم
بمن هر آنچه که بخشیده اند توفیق است
مبادآنکه دم از دولت هنر بزنم
اگرچه خارم و نسبت بگل ندارم باز
خوشم که گاه گداری بباغ سر بزنم
اگر شمیمی از این بوستان بمن برسد
معاشران بخدا تاج گل بسر بزنم
من آشنای همین درگهم ، خدا نکند
که رو به غیر کنم یا دری دگر بزنم
صفای تربیت باغبان ، حرامم باد
که در مجاورت گل دم از سفر بزنم
اگر چه غرق گناهم سفینه ام اینجاست
مراد و قبله ام اینجا مدینه ام اینحاست
موضوع :
عکس , مذهبی , دل نوشته , 

وقتی به صحبت های دوستان توجه میکنم که در مورد افراد و جامعه با یکدیگر بحث میکنند جملاتی را رد و بدل میکنند که آزارم میدهد جملاتی که همین چند سال اخیر رونق پیدا کرده و شده شعار عده ای که فکر میکنند فقط خودشان میفهمند متاسفانه دوستان ارزشی هم بدون فکر همراهیشان کردند و این شعارها را در بین مردم نهادینه کردند اما نمیدانستند که در پشت این شعارها چه اهدافی وجود دارد
  پشت سر هم تکرار میکنند : به ریش نیست به ریشست ... به چادر نیست به پاکدامنیست .. به ظاهر نیست به باطن است ...هی تکرار میکنند آنقدر تکرار کردند که واقعا باورشان شد ریش را تراشیدند چادر را کنار گذاشتند ظاهر راهم به فراموشی سپردند ای کاش با اینها درست میشدند ولی افسوس که هم ریش را از دست دادند هم ریشه را هم چادر را هم پاکدامنی را هم باطن را هم ظاهر را
 کجا رفتند رواج دهندگان این شعارها کجایند ببینند که نه ریشی باقی مانده نه ریشه ای !! فقط خواستند که در دین خدشه وارد کنند دین را آنطور که دوست دارند به مردم بچشانند ....


از حوزه بیرون می آیم و به خیابان میروم و آن همه بی حجابی وبی حیایی و بی عفتی را میبینم و یا  قیافه های رنگی که انگار تازه از اتاق نقاشی بیرون آمده اند و یا آقایانی که خود راشبیه به زنان کرده اند و یا صحبت آدمهایی را میشنوم که دائما از فساد و دزدی ویا کلاهبرداری و... حرف میزنند و یا زمانی که صفحه حوادث روزنامه ها را مطالعه میکنم خیلی تعجب نمیکنم یعنی جای تعجب هم ندارد میدانید چرا ..؟؟  در جامعه ای که مردمانش خدا را فراموش کرده اند و فقط از خدا یک نماد ساخته اند مردمانی که دستورات خدارا روی زمین گذاشته اند و به دنبال عشق و حال خودشان هستند اینها فقط خدا را برای غیر خدا میپرستند اما اطاعتش نمیکنند . در جامعه ای که بین مردمانش که امر به معروف ونهی از منکر جرم شناخته شود در جامعه ای که مردمانش کمتر به حلال و حرام اهمیت میدهند در جامعه ای که خدا را به یک فعل حرام میفروشند در جامعه ای که ......
 منهم که جزء همین جامعه هستم در بین همین مردم زندگی میکنم نفس میکشم  حالا فرقی نمیکند که خودم مرتکب این کارها شوم یا دیگران وقتی من در مقابل این کارها سکوت میکنم و حرفی نمیزنم با آنهایی که مرتکب این کارها میشوند مساویم چه بسا گناه من بیشتر باشد شاید کسی که گناه میکند نمیداند و یا نمیفهمد که فعلش گناه است اما من که میدانم چرا سکوت میکنم ....
همه ی ما مقصریم کوتاهی از ما بوده اگر ما به اندازه خودمان کار میکردیم اوضاع این چنین نبود فقط مینشینیم انتقاد میکنیم و تقصیرات را به زمین این و آن می اندازیم  مثلا در بحث حجاب تمام تقصیرات را به گردن دولت یا شخص می اندازیم دریغ از آنکه نزدیک ترین افراد به ما بی حجاب هستند در بین خانواده و یا اقوام و یا حتی دوستان بی حجاب داریم اما اصلا حرفی نمیزنیم ما که میتوانیم آنها را امر به معروف کنیم میتوانیم کنترلشان کنیم اما نشسته ایم و فقط انتقاد میکنیم و از دیگران توقع داریم برای امر به معروف ...
میدانم حال خواندن پست های بلند را ندارید به همین مقدار اکتفا میکنم خدا کند فقط حرف نزنیم کمی هم عمل کنیم .....


+ 2/400 ملیون نفر نتیجه ی این همه تبلیغات و هزینه برای انصراف از یا رانه ها !!!!!! روحانی مچکریم خسته هم نباشید !
+ اقای روحانی با جشن های شاهانه و سونا و تفریح های منظم نمیشود به مردم خدمت کرد !
+ قرار بود هم چرخ های سانتیفیوژها بچرخد هم چرخ های کارخانه ها !!!!
+ میرویم فیلم چ را میبینیم تا کور شود هر انکه نتوان دید !!موضوع :
مذهبی , اجتماعی , سیاسی , 

نشسته بود و قران تلاوت میکرد , قرآن را خواند , بوسید و در جیبش گذاشت!

سوال کردم به نظرت بهترین آیه یا جمله ی قران چیه ؟

جواب داد : الرجال قوامون علی النساء !!! 

گفتم منظورتو از این جمله متوجه نشدم میشه بیشتر توضیح بدی ؟ گفت الرجال قوامون علی النساء یعنی اینکه مرد باید حرف اول رو بزنه نه زن , مرد باید بر زن تسلط داشته باشه , مرد باید زن رو تربیت کنه , زن باید حرف مردشو گوش کنه و اگر این کار رو نکنه مرد میتونه کتکش بزنه !! یه آه بلندی کشید و گفت متاسفانه الان دیگه بر عکس شده و زن ها بر مرد ها تسلط دارند و ایه این طور شده النساء قوامون علی الرجال !! میگفت قدیما کی مثل الان بود زن نمیتونست از خونه بیرون بیاد , زن نمیتونست رو حرف شوهرش حرف بزنه , زن نمیتونست درس بخونه و تو اجتماع باشه , اگه زنی به حرف مردش گوش نمیکرد اون مرد با کمربند به جون زنش می افتاد !! این یعنی الرجال قوامون علی النساء .....

-----------------------------------------------------------------

+ همین افراط و تفریط ها باعث شده نقش زن و مرد ها در سبک زندگی اسلامی تغیر کنه ! هم زن ها نقششان را فراموش کرده اند و هم مردان و این تغیر نه تنها در افراد نسبتا غیر مذهبی ایجاد شده بلکه در افراد مذهبی هم این تغیر رو میبینیم !

+ چه زیبا تقسیم کردند کارها را

کار بیرون با امیرالمونین بود و کار های خانه با وجود نازنین حضرت زهرا

+ از اهل بیت بخواهید که در ازدواج طرف مقابلتان هم فکر شما باشد چون ازدواج پیوند دو جسم نیست بلکه پیوند دو روح و دو فکر است !

اگر هم فکر باشید دیگر در زندگی مشترک مشکلی برایتان رخ نمی دهد  ! 


+ آقای هاشمی اختلاف ما با برادران سنی یک مسئله ی  تاریخی نیست یک مسئله ی اعتقادیست و اینکه خلافت حق چه کسی بود هم برایمان مهم است و هم نتیجه دارد لطفا دیگر از این مزخرفات نگویید !

+ دیگه کم مونده از پیامبر اکرم و اهل بیت حدیث جعل کنند برای انصراف از یارانه !!!

+ متاسفیم برای آقایانی که بعد شهادت طلبه ی عزیزمان شهید خلیلی تازه به فکر قوانین امر به معروف افتاده اند ! تازه به فکر ایشان افتادند !

وای به حال جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند !


امیر المومنین علی علیه السلام :

پاداش شهید در راه خدا از کسی که قادر بر گناه باشد ولی خودداری کند بیشتر نیست

انسان عفیف نزدیک است فرشته ای از فرشتگان باشد !!
موضوع :
اجتماعی , مذهبی , 

هر اسم و لقبی که دلتان میخواهد به ما بدهید ! ما را افراطی بدانید ، بگویید تند رو هستیم ، بی سواد ، بی ترمز و هر چه از این القاب هست نثارمان کنید !!
میخواهید آنقدر این الفاظ را تکرار کنید تا ما کوتاه بیاییم و دیگر بیان حق نکنیم و به خیال فکر باطل و پوچتان منزوی شویم !!!
اما ما گوش و چشممان به حضرت آقاست که فرمود : این جوانان مومن و انقلابی هیچگاه منزوی نخواهند شد !
خطاب حضرت آقا به شما بود نه ما ! میخواهد به شما بفهماند که نمیتوانید با این حرف ها ما را منزوی کنید ! وگرنه نگاه حضرت آقا به این جوانان انقلابی ثابت و امیدوارانه است !

این جمله از امام را فراموش نکنید :
ما میگوییم تا شرك و كفر هست ، مبارزه هست و تا مبارزه هست ، ما هستیم  ما بر سر شهر و مملكت با كسى دعوا نداریم  ما تصمیم داریم پرچم «لا اله الّا اللَّه» را بر قلل رفیع كرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوریم !!
و امروز مصداق شرک و کفر امریکا و اسرائیل است و یکی از راههای مبارزه با شرک و کفر اعلام برائت و بیزاری است که ما با شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل اعلام میکنیم !!!
آقایان مگر خواب این را ببینید که شعار مرگ بر آمریکا را تعطیل کنیم !!

رهبر معظم انقلاب : جوانان انقلابی و متعهد به کارهای فرهنگی خودجوش خود که ازبسیاری ازآنها اطلاع دارم،ادامه دهند.

حسن روحانی: اینکه هرکسی از هرگوشه‌ای هر کاری را که خودش تشخیص می‌دهد به عنوان کمک به فرهنگ انجام دهد، اختلاف رابیشتر می‌کند و وفاق و انسجام ملی را ازبین می برد


+ وقتی جملات و صحبت های حضرت آقا و دولت و شخص روحانی رو با یکدیگر مقایسه میکنیم میبینیم چقدر جملات در تضاد یکدیگر هستند !
البته قیاس در این جا مع الفارق است چون حضرت آقا اصلا قابل قیاس با این اشخاص نیستند !

یک نفر بر گرد مولا با سپر چرخیده بود

بهتر است اینکه بگویم با پسر چرخیده بود

سرنوشت شیعه را جور دگر می زد رقم

در به سمت داخل کوچه اگر چرخیده بود

آمده مولا به پای خویش بیعت کرده است

درتمام شهر اینگونه خبر چرخیده بود

تاهمین اندازه می گویم که از بس ضرب داشت

یک نفر سیلی زد اما پنج سر چرخیده بود

می شد از طرز قدم هایش بفهمی با شتاب

دور خود در عرض کوچه یک نفر چرخیده بود

آنکه مصداق شریف جمله ی لولاک..."بود

سمت پهلویش چرا لولای در چرخیده بود؟؟
موضوع :
مذهبی , اجتماعی , سیاسی , 

تو حجره نشسته بودم که اومد و بدون حال و احوال کتاباشو برداشت و رفت کلاس ، اولین بار بود که اینطوری میدیدمش ، تا حالا نشده بود که بدون احوالپرسی و شوخی کردن از پیشم بره ! کلاسش تموم شد و اومد تو حجره ، چهرش ناراحت بود ! رفت یه گوشه ای نشست و هندزفری رو زد تو گوشش ، به خودم گفتم حتما از چیزی ناراحته ، بزار راحت باشه ! چند لحظه یک بار زیر چشمی نگاش میکردم ، خیلی ناراحت به نظر میرسید ، بعد از چند دقیقه دیدم که آروم آروم داره اشک میریزه !! دیگه نتونستم جلوی خودمو نگه دارم رفتم پیشش و هندزفری رو از گوشش بیرون کشیدم و گفتم چی شده امیر حسین !! گفت چیزی نشده اذیت نکن ، دوباره هندزفری رو کرد تو گوشش ، گفتم یعنی چی چیزی نشده !! پس چرا داری گریه میکنی ! گفت تورو خدا راحتم بزار حوصله ندارم ، دیگه چیزی بهش نگفتم و از حجره رفتم بیرون ....

یک هفته از این قضیه گذشت ، هر روز ناراحت تر به نظر میرسید حال و حوصله ی درس نداشت دیگه شوخی نمیکرد نمیخندید خیلی عوض شده بود !! گفتم امیر حسین چرا چیزی نمیگی !! چی شده بهت !

مکثی کرد و گفت میخوام خانمم رو طلاق بدم !! باورم نمیشد ، گفتم شما که چند ماه بیشتر نیست عقد کردید ، چرا طلاق ؟؟ گفت خانمم خیلی نامرده !! گفت تازه فهمیدم خانمم دوست پسر داره با یه پسری رفت و آمد داره !! بهم دروغ گفته ، زد زیر گریه و گفت من 23 سالمه تا حالا به نامحرم نگاه نکردم تا حالا با دختری بدون ضرورت حرف نزدم تا حالا حتی فکر هم نکردم با دختری دوست بشم !! حالا چطوری میتونم قبول کنم همسرم با پسری رابطه داشته باشه !! نمیتونم با خودم کنار بیام که با چنین دختری زندگی کنم ، برام قابل قبول نیست ، نمیتونم تحمل کنم ...

هر چی سعی کردم تا چیزی بهش بگم که آرومش کنه اما نتونستم ....

اولین باری بود که هیچ حرفی برای گفتن به امیر حسین نداشتم ....

+ حضرت آقا فرمودند کسانی که مرز ها رو با دشمن کمرنگ میکنند خدمت نمیکنند حالا خود قضاوت کنید این دولت مرزها را پر رنگ میکنند یا کم رنگ !!

+ آقای هاشمی به گمانم حالتان خوب نیست ........

+ در این هیاهوهای سیاسی داخلی و خارجی خوب مردم مسلمان و مظلوم میانمار را فراموش کرده ایم ، دوباره مسلمانان میانمار را دارند قتل عام میکنند !

دوستان فضای مجازی بی تفاوت نباشید ....

+ حرف های خنده دار میزنند اشتون می آید ایران صبح بلند میشود میرود دیدار فتنه گر ها و کسی نمیفهمند انگار یک فرد معمولیست که کاری با کارش نداشته باشند !!

+ در این چند وقت که نبودم فک نکنید دور از فضای مجازی و کاری بودم در یک نوع دیگر از فضای مجازی مشغول به کاریم شدیدا ....

+ زندگی تاهلی با برکت است حتی عبادت هایش .....


این روزها شادی و غم ، فرقی برایم ندارد
بی تو بهشت و جهنم ، فرقی برایم ندارد
وقتی قرار است انسان ، بازنده باشد همیشه
دعوای شیطان و آدم ، فرقی برایم ندارد
من یک بیابان خشکم ، بی حاصلم ، شوره زارم
رگبار و باران نم نم ، فرقی برایم ندارد
مانند تهمینه هستم ، بازنده ی هر دو صورت
پیکار سهراب و رستم ، فرقی برایم ندارد
دستم به دامانت ، ای عشق ! کاری کن امشب بمیرم
دست و تو با ابن ملجم ، فرقی برایم ندارد
موضوع :
دل نوشته , اجتماعی , مذهبی , 

عزیزی میگفت خداوند ما را برای عبادت نیافرید !! خداوند ما را خلق نکرد تا فقط نماز و روزه و امثالهم انجام دهیم !! او میگفت نماز را که همه ی ملائک میخواندند !! عبادت هایشان بسیار طولانی بود رکوع  هایشان هزاران سال طول میکشید سجده  هایشان که دیگر هیچ !! خیلی بهتر از ما خدا را عبادت میکردند .
میگفت خداوند ما را برای گریه آفرید !! هدف از خلقت ما گریه کردن بود !! خدا ما را آفرید تا اشک بریزیم !! گریه کردن نعمتی بود که خداوند در جان و دل ما نهاد . گریه کردن بهانه ی خوبیست برای خدایی شدن ، برای آسمانی شدن ، برای از غیر بریدن و به خود رسیدن و از آن هم به معبود رسیدن .
میگفت تا میتوانید گریه کنید تا میتوانید اشک بریزید ، به هر بهانه ای که شده اشک هایتان را جاری کنید ، به چشمهایتان التماس کنید تا اشک بریزند ، همین اشک ها هستند که برایمان آبرو می اورند ، حضرت آدم را یادتان هست چقدر عبادت کرد تا بخشیده شود اما نشد ولی تا هنگامی که اشک بر گونه هایش جاری شد خداوند اورا بخشید ، از خطای او درگذشت !!

+ این حرف را هم از من به یادگاری داشته باشید !!
همیشه به کارهایتان جهت خاص بدید و جهت دهی كنید اموراتتان را!
یکی از این جهت دهی ها همین گریه کردن و اشک ریختن است ، زین پس اگر به هر دلیلی و بهانه ای گریه کردید و اشک از چشمهایتان جاری شد، در نظرتان سختی های اهل بیت را در نظر بگیرید و برای سختی اهل بیت اشک بریزید ، اگر برای درد جسمی گریه میکنید حضرت سید الشهدا را در نظر بگیرید ، اگر برای سختی های روحی اشک میریزید حضرت زینب را به یاد آورید ، اگر از دست آزارهای دیگران اشک میریزید وجود نازنین حضرت رقیه را تصور كنید.... خلاصه اگر اشکی جاری شد، متصلش كنید به اقیانوس نجات بخش اهل بیت تا اشک هایتان معجزه کند !


+ فراموش نکنید دوستان اسلام ما اسلام سیاسیست +

خطی کشید روی تمام سوال ها
تعریف ها ، معادله ها ، احتمال ها
خطی کشید روی تساوی عقل و عشق
خطی دگر به قاعده ها و مثال ها
خطی دگر کشید به قانون خویشتن
قانون لحظه ها و زمان ها و سال ها
از خود کشید دست و به خود نیز خط کشید
خطی به روی دفتر خط ها و خال ها
خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد
با عشق ممکن است تمام محال ها


موضوع :
دل نوشته , مذهبی , 

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


+ قرینه ها بر این است که شب قدر شب 23 باشد ! در این شب ها و روزهای قدر فراموشتان نشوم !

روزهای قدر هم کمتر از شب های قدر نیست ! روزها را هم از دست ندهید !

+ شنیده بودیم بعضی ها به پهنای صورت اشک میریزند اما ندیده بودیم ! وقتی مینشینی پای روضه ی حضرت استاد آنوقت معنی روضه و اشک را میفهمی ! انوقت میفهمی و میبینی که به پهنای صورت اشک ریختن یعنی چه !

خدا نکند که حضرت استاد بخواهد از سقیفه بگوید ، بخواهد از مدینه و کوچه هایش بگوید !

+ نمیدانم صدا و سیما در ماه مبارک رمضان چه میخواهد به مردم بفهماند با این فیلم های مسخره اش !

30 شب پای تلوزیون وقت میگذاریم که چه چیزی را بفهمیم !!

+ فعلا حال بیشتر از این نوشتن را نداریم ......
موضوع :
مذهبی , دل نوشته , 

مدت طولانی بود که قصد داشتم مطلبی را من باب ظهور و نزدیک بودن ظهور آقا امام زمان بنویسم اما فضا مناسب نبود و همچنین اینکه شاید اعتراضات زیادی به مطلب بشود !! اما خوب لازم است که این مطالب را بشنوید و بدانید که من باب ظهور آقا امام زمان نظرات مختلفی وجود دارد !!
آخر الزمان از زمان پیامبر اکرم آغاز شده است که زمان و مدت معلومی ندارد اما نشانه هایی برای آن شمرده اند که این نشانه ها در کتب معتبر آمده است که برخی از این نشانه ها قطعی است و برخی هم نیست که بعضی از این نشانه ها اکنون محقق شده است اما موضوع بحث بنده توضیح این نشانه ها نیست !! بحث بنده انقلاب اسلامی و ظهور است که با انقلاب اسلامی بحث جدیدی در ظهور رخ داده است و میشود گفت یکی از مهمترین عامل ظهور امام زمان رخ داده است !
در ادامه نظرات و صحبت هایی از علما نوشته میشود من باب ظهور و انقلاب اسلامی که با دقت مطالعه کنید
 حضرت علامه حسن زاده در نزدیک بودن ظهور میفرماید که :
 پروردگار متعال قواعد عالم ملکوت را نظیر و شبیه قواعد عالم ملک قرار داده و عالم تکوین را منطبق با عالم تشریع خلق کرده تا بشر با پی بردن به اسرار و قواعد عالم ملک و تکوین، پی به اسرار ملکوت و تشریع ببرد و از این هماهنگی و شباهت حکمتهایی استفاده کند، یکی از این قواعد مسلم و عمومی طبیعت، تدریجی بودن تحولات میباشد؛ فی المثل حرکت وضعی زمین و در پی آن طلوع و غروب خورشید یک فرایند تدریجی است اگر خورشید به یک باره در آسمان زندگی مادی و طبیعی طلوع یا غروب کند در روند حیات اختلال ایجاد میشود و هیچ موجود زنده ای قادر به تطبیق خود با تغییر وضعیت نور در میدان حیات نخواهد بود و نظم زندگی به هم میریزد خورشید باید به تدریج غروب و طلوع کند تا موجوداتِ تحت تاثیر خورشید بتوانند خود را با تغییرِ رخ داده تطبیق کرده و حیات به چرخه ی نظم خود ادامه دهد . نظیر همین اتفاق نیز در حیات معنوی و ملکوتی بشر، در حال اتفاق افتاده است امام معصوم، خورشید آسمان حیات معنوی بشر است و طلوع و غروب ایشان در صحنه حیات بشر تابع قواعدی شبیه قواعد طبیعی خورشید است اگر مقوله غیبت و ظهور حضرت ( که به مثابه طلوع و غروب خورشید است) بطور دفعی و بدون هیچ زمینه ای واقع شود، مسلما جوامع بشری تاب این تحول شدید را نخواهد داشت ، بدین علت حکمت الهی مقتضی تدریجی بودن این اتفاق عظیم است؛ با بررسی تاریخ حیات با برکت حضرت در میابیم که این اتفاق (تدریجی بودن) درمورد غیبت حضرت واقع شده است غیر از اینکه حیات سه امام همام قبل از امام عصر(عج) تقریبا به حالت غیبت بوده و نوعی تمرین برای شیعیان برای زندگی مومنانه بدون ارتباط فیزیکی با امام بود . غیبت حضرت به دو مرحله غیبت صغری و کبری تقسیم میشود، مرحله غیبت صغری به مثابه آماده کردن مردم برای غیبت اصلی و طولانی حضرت بوده است همین حکمت در دوران ظهور حضرت هم رعایت خواهد شد؛ بشری که در طول صد ها سال در دل ظلمت زندگیِ بدون حاکمیت فرهنگ توحیدی ولایی نشو و نما پیدا کرده، ظرفیت تحمل ناگهانی نور وجودی که به تعبیر قرآن زمین را اشراق میکند "اشرقت الارض بنور ربها..." را ندارد؛ لذا باید واسطه در این بین وجود داشته باشد؛ بدین معنا که مجالی برای تجلی نور ایشان در وسعت های محدود بوجود آید، که مردم بتوانند خود را برای حضور آن مقام رفیع آماده کنند . قرائن و شواهد نشان میدهد انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران "ظهور صغرای حضرت بقیه الله الاعظم" و بین الطلوعین حکومت جهانی امام زمان ارواحنا فداه میباشد مثلا این مراسمات عبادی و معنوی را ببینید؛ روزی در همین شهر قم، اگر چند طلبه بصورت انفرادی و با هزینه شخصی چند روزی اعتکاف میکردند، میگفتیم الحمد الله معنویت در حوزه پیشرفت کرده ولی اکنون میبینیم چند هفته قبل از ایام اعتکاف شاهد جوانانی هستیم که چندین شبانه روز و در سخت ترین شرایط و با کم ترین امکانات در مساجد و حرمها معتکف میشوند و عمده هدف خود را خود سازی برای آمادگی ظهور اعلام میکنند ، مگر در ایام رژیم گذشته عموم مردم از معارف اهل بیت و ادعیه ایشان اینقدر اطلاع داشتند!؟ در روز عرفه در غیر صحرای عرفه شاید خواصی پیدا میشدند که دعای عرفه سید الشهدا را با آن مضامین بلند و عرشی را قرائت میکردند؛ اما اکنون چه؟ از ظهر تا عصر عرفه، مساجد ، حرمها و خیابانهای اطراف و رسانه ها بسیج میشوند تا میلیونها انسان اعم از نوجوان و جوان و پیر و زن و مرد و عامی و عالم در کنار هم نشسته و با ناله و تضرع، این دعای به این حجم را قرائت میکنند! اینها فرج امام زمان نیست، پس چیست؟ زمانی بر این ملت گذشت که حتی در میان خواص کمتر کسی پیدا میشد که بتواند قرآن را از روی مصحف، به درستی قرائت کند؛ تا چه رسد به درک معانی و معارف قرآن. اما اکنون میبینیم که درسراسر کشور دهها هزار حافظ و قاری قرآن تربیت شده اند که بدنبال درک حقائق قرآن و عمل به آنها هستند آیا اینها جلوه های ظهور نیست؟ نماز جمعه ها، راهپیمایی ها، جهادها و شهادت ها، احیاء مهدیه ها و جمکران، اقبال مردم به دعای ندبه و... همه و همه نشان از یک خیزش عظیم و تحولی بی سابقه در تاریخ تشیع و همه جلوه هایی از ظهور صغری است ، انقلاب اسلامی ایران، ظهور برنامه ای، شخصیتی و حقوقی حضرت مهدی موعود(عج) بوده و ظهور جهانی و اصلی حضرت، ظهور شخصی و حقیقی ایشان میباشد؛ هر کس هر کاری میخواهد در دوران ظهور انجام دهد الان شروع کند چون وقتش فرا رسیده و زمینه اش از هر جهت آماده است .
این بیانات حضرت علامه حسن زاده بود و به نظرم بسیار جالب و پخته بود ! نظریه ی ظهور صغری و تدریجی بودن امور بحث بسیار دقیقی است . 
حضرت آیت الله بهجت هم فرمودند که :
امام زمان امام خمینی را فرستاد تا زمینه ساز ظهورش شود !
این جمله از آیت الله بهجت میتواند نقطه ی امیدی برای ما باشد چون آیت الله بهجت هیچ موقع بدون علم به یک نکته از آن صحبت نمیکرد .
حتما خاطره ی همسر شهید اندرزگو راشنیده اید که همسر ایشان تعریف میکردند :
چند ماه قبل از شهادتش در خانه نشسته بودیم سید علی یك ذغال گداخته را از روی قلیان برداشت و كف دستش گرفت من شگفت زده پرسیدم سید دستت نمی سوزد؟ سید لبخندی زد و گفت: این كه هیچ ، بدن من به آتش جهنم هم حرام است بعد سید علی گفت بزودی پهلوی می رود و انقلاب پیروز خواهد شد دو سال بعد از پیروزی شخصی رئیس جمهور خواهد شد كه نامش «سید علی» است از آنروز به بعد منتظر ظهور حضرت ولی عصر عج باشید بعد گفت دینداری در آن دوران مثل نگه داشتن این ذغال گداخته در دست است همسرشهید گفت من پرسیدم: سیدعلی منظورتان این است كه خودتان رئیس جمهور می شوید؟ سید پاسخ داد خیر، من آن روز نیستم !!
حاج آقا دانشمند نیز تعریف میکردند که :
با یکی از محافظ های آقا در حرم امام رضا روبروی ضریح، دو به دو با هم بودیم
گفتم از آقا چه خبر ؟
میگفت ما روزهای دوشنبه، (این را میگفت و گریه میکرد) می رویم سرکشی میکنیم به خانواده شهدا. آقا می فرمودند به خانواده شهدا نگویید که ما می آییم که به زحمت نیافتند. یک ربع قبل آقا در ماشین هستند ما درب میزنیم و میگوییم آقا می خواهند تشریف بیاورند منزل و یک سلام و علیکی با مادر و پدر شهید نمایند.
یکبار رفتیم در خانه دو شهید، من خودم رفتم دیدم در باز است و آب و جارو کرده اند. در زدم؛ مادر شهید آمدند دم در و گفتند:آقا کو؟!
گفتم :کدام آقا؟
گفت :مقام معظم رهبری کجاست؟
گفتم :شما از کجا می دانید؟
شروع کرد به گریه کردن! گفت دیشب خواب بچه هام را دیدم؛ بچه ها آمدند گفتند خوش بحالت! فردا سید علی می خواهد بیاید خانه تان!
به اینجا که رسید، مقام معظم رهبری هم رسیدند به در خانه.
بعد مادر شهید گفت من خواب دیدم که امام هم تشریف آوردند و گفتند فردا آقا سید علی آقا می خواهند بیایند؛ ما هم تبریک می گوییم و یک مطلبی هم امام فرمودند و پیغام دادند که من به شما بگویم!
مقام معظم رهبری فرمودند چه پیغامی؟
مادر شهید گفتند: امام فرمودند سلام ما را به آقا سید علی آقا برسانید و به ایشان بگویید اینقدر از خدا طلب مرگ نکن! فرج نزدیک است انشاءالله
++ این خاطرها درست است که نمیتواند دلیل محکمی باشد اما دانستنش خالی از لطف نیست !! در بحث نزدیک بودن ظهور از علماء مباحث مختلفی نقل شده است و همچنین نشانه هایی که در کتب آمده است تقریبا اتفاق افتاده است اما در کل نمیشود با این ها بر این موضوع احتجاج کرد اما به نظرم نظر علامه حسن زاده بسیار قوی و مستدل است !! و همچنین صحبت آیت الله بهجت من باب تقوا ی ایشان!!

+ جریان انحرافی من باب ظهور بحثی را مطرح میکند به اسم تحسس که تقریبا یک چیزی شبیه نظر علامه حسن زاده است !!
بروید فرقش را دراورید ( این هم تکلیف شب شما )

++ آقای احمدی نژاد هنوز دوست دارمت ، این را هم میدانم که در خیلی از موارد حق با شما بود نه مخالفین شما !!
موضوع :
مهدویت , مذهبی , 

از دوستان میخوام نظرات جناب توصیه رو تو نظرات بخونید ....


سلام

هرچی فکر کردم چطور بحث رو شروع کنم به نتیجه نرسیدم ولی بعدش تصمیم گرفتم برای روشن شدن بحث از چند تا حدیث استفاده کنم . به این چند تا حدیث دقت کنید  :

امّت من تا هنگامى كه یكدیگر را دوست بدارند، به یكدیگر هدیه دهند و امانتدارى كنند، در خیر و خوبى خواهند بود

امام صادق (ع) فرمودند : دوستی و محبت اولیای خدا و ولایت آنان واجب است و بیزاری از دشمنان آنان نیز لازم است.

إرحَم تُرحَم  مهر و محبّت ورزید تا مورد مهر و محبّت قرار گیرى

سوره نباء : ثُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

با توجه به این احادیث میفهمم که تو این چند تا حدیث و همچنین احادیث دیگه امر شده به محبت و دوست داشتن یکدیگر حالا سوال و حرف من اینجاست که این دوست داشتن بین دو هم جنس مثل دوتا اقا یا خانمه یا مختص بین محارمه یا بین زن و شوهره یا بین همه مردمه فرقی نمیکنه جنس موافق باشه یا نه یعنی بین اقا و خانم . با توجه به اطلاق این احادیث میفهمیم که دوست داشتن جنس مخالف اشکال نداره و ما بیانی بر ممنوع بودن دوست داشتن جنس مخالف نداریم یعنی میشه یک اقا یک خانم غریبه رو دوست داشته باشه یا بر عکس البته باید منشع این دوست داشتن یه امر خوب و مطلوب باشه نه چیز دیگه ای و این دوست داشتن نباید مفسده ای داشته باشه و ما احادیثی داریم که منع کرده از دوست داشتنی که مفسده داشته باشه مثل دوست داشتن رهبری یا دوست داشتن یه ادم مومن و خوب یا دوست داشتن کسانی که منصوب به امامان هستند  این موارد شامل مرد و زن هم میشه .

این رو هم بگم که این بحث کاملا با بحث رابطه بین دختر و پسر فرق داره و این کاملا مشخصه که رابطه بین دختر و پسر حرامه ویک امر اشتباهیست . اما تو دوست داشتن هیچ رابطه ای وجود نداره ما کسی رو میشه دوست داشته باشیم اما رابطه ای نداشته باشیم باهش من حدیثی رو ندیدم که دوست داشتن رو مختص کنه بین افراد هم جنس تمام احادیث به‌طور مطلق هستند و خطابشون به مومنینه .

 حالا به نظر شما ایا درسته که ما یک جنس مخالف خودمون رو دوست داشته باشیم ؟؟ به توضیحات من هم توجه نکنید نظر خودتون رو بگید


نوشت : کل فاعلا مرفوع کل مرفوع فاعل
از همین  یک جمله برای اثبات ولایت حضرت علی علیه السلام استفاده میکرد!!!
موضوع :
مذهبی , اجتماعی , دل نوشته , 

چند روز قبل برایم پیام کرده بود که :

آنهایی که ما را از دوستی با جنس مخالف , با آتش جهنم می هراسانند ,   

نمازشان را به امید حوریان بهشت میخوانند !!!

خودتان قضاوت کنید ....

 


نوشت : خداوندا : به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد ....                    
این هم برای تو .......

امام صادق علیه السلام :
اگر یكی از شما برادر ایمانی خود را شاد كرد، فكر نكند كه فقط او را شاد كرده، به خدا قسم ما را شاد كرده است، به خدا قسم این شادی را در دل رسول الله (ص) وارد كرده است»(اصول كافی، ج 2، ص 189)

  موضوع :
مذهبی , دل نوشته , 

سلام

وقتی به صحبت های دوستان توجه میکنم که در مورد افراد و جامعه با یکدیگر بحث میکنند جملاتی را رد و بدل میکنند که ازارم میدهد جملاتی که همین چند سال اخیر رونق پیدا کرده و شده شعار عده ای که فکر میکنند فقط خودشان میفهمند متاسفانه دوستان ارزشی هم بدون فکرهمراهیشان کردند و این شعارها را در بین مردم نهادینه کردند اما نمیدانستند که در پشت این شعارها چه اهدافی وجود دارد .  پشت سر هم تکرار میکنند : به ریش نیست به ریشست ... به چادر نیست به پاکدامنیست ..به ظاهر نیست به باطن است ...هی تکرار میکنند انقدر تکرار کردند که واقعا باورشان شد ریش را تراشیدند چادر را کنار گذاشتند ظاهر راهم به فراموشی سپردند ای کاش با اینها درست میشدند ولی افسوس که هم ریش را از دست دادند هم ریشه را هم چادر را هم پاکدامنی را هم باطن را هم ظاهر را . کجا رفتند رواج دهندگان این شعارها کجایند ببینند که نه ریشی باقی مانده نه ریشه ای . فقط خواستند که در دین خدشه وارد کنند دین را انطور که دوست دارند به مردم بچشانند .
حرف ها و درد دل ها زیاد است در این باره اما به همین مقدار اکتفا میکنم حوصله ام تنگ شده حال ندارم ....


نوشت : جنگ را درست نشان دهید نه درشت ....

دوباره نوشت : نمیدانم جامعه و مردم کی امادگی پذیرش واقعیت های جنگ را پیدا میکنند ...دلمان خوش بود ایت الله امجد از مواضع خود در فتنه 88 برگشته اما سخنرانی ایشون در مورد جاهلانه خواندن فتوای مراجع در مورد شاهین نجفی و همچنین اشتباه خواندن حکم امام در مورد ارتداد سلمان رشدی و زیر سوال بردن مرجعیت پاک امیدمان را نا امید کرد

خدا عاقبت مارو بخیر منه ....  ادرس فیلم سخنرانی ایشون
http://www.aparat.com/v/86ba891e27f31bc314f5e294d676b766203813
موضوع :
مذهبی , دل نوشته , 

سلام

یکی از اساتیدمون بهم میگفت که حسین سعی کن تو زندگی که داری وظیفه شناس باشی موقعیت شناس باشی بهم میگفت تصور کن که داری با براهین عقلی وجود خدا رو اثبات میکنی و در اوج بحث قرار داری که مادرت صدات میکنه و بهت میگه برو نونوایی یا فلان کا رو انجام بده اگه تو اینجا ادامه کارت رو انجام بدی و به حرف مادرت گوش ندی دیگه بحثت فایده نداره حتی اگه به بهترین وجه کارت رو انجام بدی چون دیگه برای خدا نیست برای نفسته برای دل خودته نه برای خدا چون اطاعت از مادر واجبه اما بحث و درس مستحبه ...

یا مثل اینکه داری زیارت عاشورا میخونی که مادرت صدات میکنه اما تو بی توجه ادامه زیارت رو میخونی ...
یا داری برا وبلاگت مطلب میزاری که صدای اذان رو میشنوی ....
یا داری برا وبلاگت مطالب نامربوط مینویسی ...
و یا.... 
اینجاست که باید بفهمی وظیفت چیه ؟

بعدش بهم گفت یه نگاهی به تاریخ بنداز و ببین چه کسانی به خاطر عدم وظیفه شناسی و موقعیت شناسی به بیراهه رفتن ببین در زمان حضرت علی چه افرادی زمین خوردند
یا مثل همین فتنه اخیر که خیلی از علما و بزرگان دین و افراد مسئول در جامعه نتونستند به طور شایسته وظیفه خودشونو انجام بدن اون وقتی که باید حرف بزنند حرف نمیزنند و اون وقتی که نباید حرف بزنند حرف میزنند و همین باعث میشه که به بیراهه برند و نتونند وظیفه واقعی خودشونو انجام بدند


واقعا خیلی سخته که ما وظیفه اصلی خودمون رو تشخیص بدیم خیلی  خیلی سخته مثلا تو این دنیای مجازی وظیفه ما چیه ؟ باید چی کار کنیم ؟دنبال چی باشیم؟ انتقاد کنیم از وضع جامعه از نظام از اقتصاد یا نه؟

ویا خیلی سوالات دیگر .... که حال نوشتنشونو  ندارم ....


مثال های خیلی زیادی تو ذهنم بود که بنویسم اما فاکتور گرفتمشون

دعا کنید که همه ما بتونیم وظیفه واقعی که به گردنمونه رو انجام بدیم ...


بی ربط:

هرچه کردیم علاج دل بیمار نشد

                                                                  تنگ شد حوصله از بهر پرستاری دل..موضوع :
مذهبی , اجتماعی , دل نوشته , 

سلام .

محرم و صفر که تمام شد دلم نمی آمد لباس مشکی را از تنم در آورم  بچه ها میگفتند حسین لباس مشکیت  رو در بیار  بسه چقدر مشکی میپوشی ولی من همش به یاد فاطمیه بودم به یاد آن همه ظلمی که به مادرمان شد و به خود اجازه نمیدادم لباس مشکیم رو در بیارم .

چند وقتیست  که دلم آرام نیست , حواسم جمع نیست به هر بهانه ای به سراغ  لباس مشکی میروم   به هر بهانه ای یاد مدینه می افتم به یاد کوچه های شهرش به یاد مردمان نامردش به یاد....

به یاد اینکه هنوز چند روزی از وفات پیامبر نگذشته بود که به خانه حضرت زهرا هجوم آوردند قنفذ بود که نعره  میزد و میگفت به علی بگو به مسجد بیاید و با ابوبکر بیعت کند.

مادرمان پشت در بود  نمیدانم آن وقت به مادرمان چه حسی دست داد آخه ابوبکر کیست که بخواهد جانشین پیامبر شود خلافت حق علیست  خلافت برای علیست .آن بی حیاها و بی شرم ها نمیروند وعده ای میروند دنبال هیزم انگار فکر میکنند هرکس هیزم بیشتری بیاورد مقام و منزلتش بیشتر خواهد شد . در را به آتش کشیدند مادرمان خواست خود را فدای امامش کند به پشت در رفت و ...

ماجرا را نمینویسم میدانم دلتان تاب نمی آورد ولی از آن روز به بعد بود که دیگر مادرمان غصه دار شد .

ولی باز نامردی ان نامردان پایانی نداشت باز خبر غصب فدک مادرمان را آشفته کرد خدا لعنتشان کند فدک را غصب کرده بودند.

حضرت با فرزند خود امام حسن به مسجد میرود و آنچنان سخن گفت که ابوبکر مجبور شد سند فدک را باز گرداند , چند قدمی راه نرفته بودند که عمر غاصب دوم از راه رسید و گفت سند فدک را پس بدید , ولی مادرمان امتناع ورزید مادرمان چون پدرش وشوهرش زیر بار حرف زور نمیرود  او دختر پیامبر است ,.

نمیدانم بگویم یا نه ? ولی بگذارید بگویم, بگذارید بنالم وهمه عالم بشنوند چه کسانی با مادرمان و دختر پیامبر چه کردند . پس بااینکه از عمق درونم می سوزم و فریاد میزنم و میگویم که : چنان به صورت مادرمان سیلی زده بود که مادرم به یک طرف افتاده بود , سند فدک به سوی دیگر وامام حسن هم آن طرف تر و گوشواره مادرمان آن سوتر .ای وای کاش ما فدای مادرمان میشدیم و نمیشنیدیم این همه مصیبت را , ای کاش ...ایستادم به روی پنجه پا اما حیف...
دست او از سر من ردشد و بر مادر خورد...موضوع :
دل نوشته , مذهبی , 

الان صحنه کربلا دوباره در تاریخ تکرار می شود، الان پسر فاطمه (س) امام امت اعلام کرده که اگر تمام دنیای کفر علیه ما برخیزند خودم به همراه بسیجیها به مقابله برمی خیزیم. نگذارید پرچم و سلاح برادرتان بر زمین افتد و برزمین بماند. عزیزان، خوبان خداوند رفتند و آنها هم که مانده اند مسئولیتی بس سنگین روی دوششان است.

پیغمبر می فرمایند: دوران آخر زمان که فرا می رسد، شهادت خوبان امت مرا گلچین می کند. آیا مگر امام حسین(ع) قبل از حرکت از مدینه به طرف کربلا نمی دانست به شهادت می رسد؟ اهل بیتش را به اسارت می برند؟ مگر نمی دانست که سیلی به روی دخترش می زنند؟ مگر نمی دانست خواهرانش را با تازیانه می زنند؟ که خواهرش اعلام می کند یا جدا اگر نامحرم اینجا نبود پیراهنم را بالا می زدم و جای تازیانه را به شما نشان می دادم.

چرا می دانست، امام حسین (ع) با تمام این مسایل پا به میدان گذاشت و گفت: اگر دین جدم جز با کشته شدن من استوار نمی گردد پس ای شمشیرها مرا دریابید. چرا ما نباید خانواده و مشکلات و مسائل دینوی را رها کنیم و به جبهه بشتابیم؟ باید با تمام قدرت به یاری اسلام بشتابیم. اگر امروز با قدرت اسلام را یاری کردیم اسلام در سراسر جهان گسترش پیدا می کند و اگر خدای نکرده اسلام را یاری نکنیم اسلام محو می شود و باید تا ابد در ظلمت زندگی کنیم که ننگ از این زندگی بهتر است. مگر اسلام بعد از شهادت ابا عبدالله گسترش پیدا نکرد و خون اباعبدالله باعث پیشرفت اسلام نگردید؟

سخنی با برادران پاسدار دارم. عزیزانی که امام امت فرمودند: ای کاش من هم یک پاسدار بودم. برادران عزیزم نکند خدای نکرده صمیمیت از بین شما برداشته شود. سعی کنید صمیمیتتان همیشه حفظ شود. دومین مسئله، نگذارید اسلحه همرزمانتان بر زمین بیفتد و راه آنها را ادامه دهید. شما از طالبین حضور در جبهه باشید. به خدا قسم مال زرق و برق دنیا همه از بین رفتنی است، آن چیزی که باقی می ماند اعمال شما می باشد که به فریاد شما می رسد. نکند هر موقع به شما اعلام کردند که بروید جبهه برای رفتن به جبهه بهانه بیاورید. بدانید که پاسدار نیستید و به خون شهداء خیانت کرده اید. هیچ مشکلی نباید مانع شود که اسلام را یاری کنید که اگریاری نکنید، تا ابد در ظلمت باید زندگی کنید و باید جوابگوی شهداء باشید که مردانه جنگیدند و شهید شدند. اینها از همه چیز خود گذشتند و به خاطر رضای خداوند و تحقق اسلام شهید شدند. مادرم مرا حلال کن. چرا؟ چون آن طوری که اسلام گفته است به شما خدمت نکردم. شما هم برایم پدر بودید و هم مادر. امیدوارم که مرا حلال کنید و صبور باشید. خداوند همیشه با صابرین است. به دو فرزندم هم بگویید که پدرتان در راه رضای خداوند و برای پیشبرد اسلام شهید شده است.

برادرم، نگذار آنها کمبود بی پدری را بکشند. خداوند یار همگی شما باشد برای شفاعت این حقیر دعا کنید و از کلیه اقوام آشنایان برایم حلالیت بطلبید.
موضوع :
مذهبی , 

محرم که می‌آید؛
دلت را با خودش می‌برد.

 

می‌برد و آن را منزه می‌کند، از زنگارهای روزگار.
می‌شوید، عطرآگین می‌کند، صیقل می‌دهد، پاک می‌کند.

 

محرم که می‌آید؛
دل‌ها خدایی می‌شود،
چشم‌ها هم...

 

و آن را دلیلی نیست، به جز معجزه‌ی خون خدا.
خونی که شراره‌های آن، تا قیام قیامت در دل ظلم‌ستیزان می‌جوشد.
موضوع :
مذهبی , دل نوشته , 

انسانهای بزرگ را باید از نکات کوچک زندگیشان شناخت.

دیروز نماز ظهر را در دیدار نخبگان میهمان آقا بودیم.همیشه دلخوش به نمازی بودم که نجوای عارفانه امامم را در قنوت بشنوم.

اما اینبار آقا قنوتی بست به کوتاهی یک صلوات!

آری سید ما آنقدر آگاه است که به هوای علمای اهل سنت(که نمازشان قنوت ندارد) قنوتش را آنقدر کوتاه گرفت که به ذکر صلواتی هم نمی رسید.

 
موضوع :
مذهبی , 


زیارت امام رضا علیه السلام از زیارت امام حسین علیه السلام بالاتر است، چرا که بسیاری از مسلمانان به زیارت امام حسین علیه السلام می‌روند. ولی فقط شیعیان اثنی عشری به زیارت حضرت امام رضا علیه‌السلام می‌آیند.

«أأدخل یا حجة الله: ای حجت خدا، آیا وارد شوم؟»

به قلبتان مراجعه کنید و ببینید آیا تحولی در آن به وجود آمده و تغییر یافته است یا نه؟ اگر تغییر حال در شما بود، حضرت علیه السلام به شما اجازه داده است. اذن دخول حضرت سیدالشهداء علیه السلام گریه است، اگر اشک آمد امام حسین علیه السلام اذن دخول داده‌اند و وارد شوید.

اگر حال داشتید به حرم وارد شوید. اگر هیچ تغییری در دل شما به وجود نیامد و دیدید حالتان مساعد نیست، بهتر است به کار مستحبی دیگری بپردازید. سه روز روزه بگیرید و غسل کنید و بعد به حرم بروید و دوباره از حضرت اجازه ورود بخواهید.

زیارت امام رضا علیه السلام از زیارت امام حسین علیه السلام بالاتر است، چرا که بسیاری از مسلمانان به زیارت امام حسین علیه السلام می‌روند. ولی فقط شیعیان اثنی عشری به زیارت حضرت امام رضا علیه‌السلام می‌آیند.

بسیاری از حضرت رضا علیه السلام سؤال کردند و خواستند و جواب شنیدند، در نجف، در کربلا، در مشهد مقدس،- هم همین طور - کسی مادرش را به کول می‌گرفت و به حرم می‌برد. چیزهای عجیبی را می‌دید.

ملتفت باشید! معتقد باشید! شفا دادن الی ماشاءالله! به تحقق پیوسته. یکی از معاودین عراقی غده‌ای داشت و می‌بایستی مورد عمل جراحی قرار می‌گرفت. خطرناک بود، از آقا امام رضا خواست او را شفا بدهد، شب حضرت معصومه علیهاالسلام را در خواب دید که به وی فرمود:

«غده خوب می‌شود. احتیاج به عمل ندارد!» ارتباط خواهر و برادر را ببینید که از برادر خواسته خواهر جوابش را داده است.

همه زیارتنامه‌ها مورد تأیید هستند. زیارت جامعه کبیره را بخوانید. زیارت امین الله مهم است. قلب شما- این زیارات را بخواند. با زبان قلب خود بخوانید. لازم نیست حوائج خود را در محضر امام علیه السلام بشمرید. حضرت علیه السلام می‌دانند! مبالغه در دعاها نکنید! زیارت قلبی باشد. امام رضا علیه السلام به کسی فرمودند:

«از بعضی گریه‌ها ناراحت هستم!»

یکی از بزرگان می‌گوید، من به دو چیز امیدوارم اولاً قرآن را با کسالت نخوانده‌ام. بر خلاف بعضی که قرآن را آنچنان می‌خوانند که گویی شاهنامه می‌خوانند. قرآن کریم موجودی است شبیه عترت.

ثانیاً در مجلس عزاداری حضرت سیدالشهداء گریه کرده‌ام.

حضرت آیت الله العظمی بروجردی رحمة الله مبتلا به درد چشم شدند، فرمودند:

«در روز عاشورا مقداری از گِلِ پیشانی عزاداری امام حسین علیه السلام را بر چشمان خود مالیدم، دیگر در عمرم مبتلا به درد چشم نشدم و از عینک هم استفاده نکردم!

پس از حادثه بمب گذاری در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام حضرت به خواب کسی آمدند، سؤال شد.

«در آن زمان شما کجا بودید؟ فرمودند: کربلا بودم.»

این جمله دو معنی دارد:

معنی اول این که حضرت رضا علیه السلام آن روز به کربلا رفته بودند.

معنی دوم یعنی این حادثه در کربلا هم تکرار شده است. دشمنان به صحن امام حسین علیه السلام ریختند و ضریح را خراب کردند و در آن جا آتش روشن کردند!

کسی وارد حرم حضرت رضا علیه السلام شد، متوجه شد سیدی نورانی در جلوی او مشغول خواندن زیارتنامه می‌باشد، نزدیک او شد و متوجه شد که ایشان اسامی معصومین - سلام الله علیهم - را یک یک با سلام ذکر می‌فرمایند. هنگامی که به نام مبارک امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ رسیدند سکوت کردند! آن کس متوجه شد که آن سید بزرگوار خود مولایمان امام زمان- سلام الله علیه و ارواحنا له الفداء- می‌باشد.

حرف آخر این که: عمل کنیم به هر چه می‌دانیم. احتیاط کنیم در آنچه خوب نمی‌دانیم. با عصای احتیاط حرکت کنیم.

در همین حرم حضرت رضا علیه السلام چه کراماتی مشاهده شده است. کسی در رؤیا دید که به حرم حضرت رضا علیه السلام مشرف شده و متوجه شد که گنبد حرم شکافته شد و حضرت عیسی و حضرت مریم علیهماالسلام از آنجا وارد حرم شدند. تختی گذاشتند و آن دو بر آن نشستند و حضرت رضا علیه‌السلام را زیارت کردند.

روز بعد آن کس در بیداری به حرم مشرف گردید. ناگهان متوجه شد حرم کاملاً خلوت می‌باشد! حضرت عیسی و حضرت مریم علیهماالسلام از گنبد وارد حرم شدند و بر تختی نشستند و حضرت رضا علیه‌السلام را زیارت کردند. زیارت نامه می‌خواندند. همین زیارت نامه معمولی را می‌خواندند! پس از خواندن زیارتنامه از همان بالای گنبد برگشتند. دوباره وضع عادی شد و قیل و قال شروع گردید حال آیا حضرت رضا علیه السلام وفات کرده است؟

حرف آخر این که: عمل کنیم به هر چه می‌دانیم. احتیاط کنیم در آنچه خوب نمی‌دانیم. با عصای احتیاط حرکت کنیم.

منبع: کتاب به سوی محبوب، و کتاب برگی از دفتر آفتاب. آیة الله بهجت


موضوع :
مذهبی , 

حجةالاسلام و المسلمین دکتر آقاتهرانی در یکی از خاطرات خود می گوید: یک روز جلوی در موسسه دختر خانم جوانی جلوی من را گرفت و اظهار داشت: می خواهد مسلمان شود....

موضوع :
مذهبی , 

دانلود پوستر در سایز اصلی

و کربلا آفریده شد تا عشق جهانگیر شود ...

-ای خدای آب !

ما را چنان تشنه بخواه 

که هیج آبی جز عطش کربلا سیرابمان نکند...

-کل ازض کربلا ،

همه جا مهمان حسینیم...

همه...

-کل ارض کربلا،

عالم تجلی گاه ارباب ماست...

-کربلا چنان خراب می کند که نتوان ساخت...

و چنان می سازد که نتوان خراب کرد...

-کربلا اگر نبود

زمین

آیا

باز هم جاذبه داشت؟!

-کربلا خانه ی ماست؛

والحق

هیچ کجا خانه ی آدم نمی شود...

-هر که از کربلا گذشت،

به خدا نرسید؛

و هر که به خدا رسید،

از کربلا گذشت...
موضوع :
مذهبی , 


مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ   |   Designed By Ashoora.ir
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic