اینطور که اوضاع سیاسی کشور پیش میرود و همچنان اصول گراها در خواب تشریف دارند به زودی شاهد
 
شکست دیگری در عرصه ی انتخابات مجلس خواهیم بود !
موضوع :
اجتماعی , مذهبی , سیاسی , 

روحانیون همه و ملت همه باید در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ حضورﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺣﺎنیون ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺎ ﻭﻟﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﺎﺭ ﺑﺸﻮﯾﻢ ، ﺍﯾﻦ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺗﻮجه ی ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ من ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ آنها ﺑﯿ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ اینکه اعمال ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺍن ﺭﺿﺎ ﺧﺎن ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﻃﻮل ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎﻝ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽﻭﻥ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻭﺩ ﺍﻗﺎﯾﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺎﻭﺭﺷﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ...! ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﻌﺎدش ﺭﻭﺣﺎﻧیون ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎﺭﻓﺶ ﺭﺍ ﺭﻭﺣﺎنیون ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ 
ﺭﻭﺣﺎنیون ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﺧﻼقش ﺭﺍ ﺭﻭﺣﺎنیون ﺣﻔﻆ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﻓﻘﻬﺶ ﺭﺍ  ﺭﻭﺣﺎنیون ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺳﯿﺎستش ﺭﺍ ﺭﻭﺣﺎنیون ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﯼ ﺭﻭﺣﺎنیون ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ

ﻣﮕﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ؟ ﻣﮕﺮ ﺷﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﮐﺍﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﯿﺪ ؟ ﺍﯾﻦ ﻣﻼﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ . ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺪﺍ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ... ﻧﮕﻮیید ﻣﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ، ﻣﻼ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯿﻢ . ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻋﻘﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺑدون ﺍﺧﻮﻧﺪ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﺩ . ﺷﻣﺎ ﺑﮕﻮیید ﻫﻢ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﻫﻢ ﺍﺧﻮﻧﺪ . ﻫﺮ چه ﺑﮕﻮﯾﯾﺪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ . 
ﺭﻭﺣﺎنیون ﺩﺭ ﺑﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻫﺮ ﻣﻼﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻣﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ . ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻋﺪﻩ ﻣﻌﺪﻭﺩﯼ ﻫﺴﺘﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻭﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭﺣﺎنیت ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ . ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺧﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺭاس  ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻟﻪ ﺍﺳﺖ . ﺣﻀﺮﺕ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﻤ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﺎی ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍس  ﻓﻘﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻭﺣﺎنست ﯾﮑﯽ ﻗﺪﺭﺕ لم ﯾﺰﺍﻝ ﺍﺳﺖ ، ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻠﺖ ﺍﺳﺖ . ﺷﻤﺎ ﺍین ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﮕﺰﺍﺭﯾﺪ . ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ


خنده ام میگیرد عده ای کت و شلواری میخواهند با کت و شلوارشان جای روحانیت را بگیرند !!!


+ الحمدالله که راهی قم و دریای علم و معرفت شدیم

+ انشالله زین پس فعالیتمون در فضای مجازی پر رنگ تر میشود

+ در یک سایت هم مشغول پاسخگویی هستم دوستانی که تمایل دارند اطلاع بدن تا آدرس سایت ارسال بشه براشون .

+ دوست ندارم افرادی چون الهام چرخنده و حامد زمانی را اینقدر بزرگ کنیم و روی سرمان بگزاریم !

+ چند ماهی میشود به اقای هاشمی گیر نداده ایم لطفا یکی از دوستان چیزی بگویئ تا ما هم شروع کنیم !!

+ ظریف حالش چطوره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
موضوع :
مذهبی , اجتماعی , سیاسی , 

وقتی به صحبت های دوستان توجه میکنم که در مورد افراد و جامعه با یکدیگر بحث میکنند جملاتی را رد و بدل میکنند که آزارم میدهد جملاتی که همین چند سال اخیر رونق پیدا کرده و شده شعار عده ای که فکر میکنند فقط خودشان میفهمند متاسفانه دوستان ارزشی هم بدون فکر همراهیشان کردند و این شعارها را در بین مردم نهادینه کردند اما نمیدانستند که در پشت این شعارها چه اهدافی وجود دارد
  پشت سر هم تکرار میکنند : به ریش نیست به ریشست ... به چادر نیست به پاکدامنیست .. به ظاهر نیست به باطن است ...هی تکرار میکنند آنقدر تکرار کردند که واقعا باورشان شد ریش را تراشیدند چادر را کنار گذاشتند ظاهر راهم به فراموشی سپردند ای کاش با اینها درست میشدند ولی افسوس که هم ریش را از دست دادند هم ریشه را هم چادر را هم پاکدامنی را هم باطن را هم ظاهر را
 کجا رفتند رواج دهندگان این شعارها کجایند ببینند که نه ریشی باقی مانده نه ریشه ای !! فقط خواستند که در دین خدشه وارد کنند دین را آنطور که دوست دارند به مردم بچشانند ....


از حوزه بیرون می آیم و به خیابان میروم و آن همه بی حجابی وبی حیایی و بی عفتی را میبینم و یا  قیافه های رنگی که انگار تازه از اتاق نقاشی بیرون آمده اند و یا آقایانی که خود راشبیه به زنان کرده اند و یا صحبت آدمهایی را میشنوم که دائما از فساد و دزدی ویا کلاهبرداری و... حرف میزنند و یا زمانی که صفحه حوادث روزنامه ها را مطالعه میکنم خیلی تعجب نمیکنم یعنی جای تعجب هم ندارد میدانید چرا ..؟؟  در جامعه ای که مردمانش خدا را فراموش کرده اند و فقط از خدا یک نماد ساخته اند مردمانی که دستورات خدارا روی زمین گذاشته اند و به دنبال عشق و حال خودشان هستند اینها فقط خدا را برای غیر خدا میپرستند اما اطاعتش نمیکنند . در جامعه ای که بین مردمانش که امر به معروف ونهی از منکر جرم شناخته شود در جامعه ای که مردمانش کمتر به حلال و حرام اهمیت میدهند در جامعه ای که خدا را به یک فعل حرام میفروشند در جامعه ای که ......
 منهم که جزء همین جامعه هستم در بین همین مردم زندگی میکنم نفس میکشم  حالا فرقی نمیکند که خودم مرتکب این کارها شوم یا دیگران وقتی من در مقابل این کارها سکوت میکنم و حرفی نمیزنم با آنهایی که مرتکب این کارها میشوند مساویم چه بسا گناه من بیشتر باشد شاید کسی که گناه میکند نمیداند و یا نمیفهمد که فعلش گناه است اما من که میدانم چرا سکوت میکنم ....
همه ی ما مقصریم کوتاهی از ما بوده اگر ما به اندازه خودمان کار میکردیم اوضاع این چنین نبود فقط مینشینیم انتقاد میکنیم و تقصیرات را به زمین این و آن می اندازیم  مثلا در بحث حجاب تمام تقصیرات را به گردن دولت یا شخص می اندازیم دریغ از آنکه نزدیک ترین افراد به ما بی حجاب هستند در بین خانواده و یا اقوام و یا حتی دوستان بی حجاب داریم اما اصلا حرفی نمیزنیم ما که میتوانیم آنها را امر به معروف کنیم میتوانیم کنترلشان کنیم اما نشسته ایم و فقط انتقاد میکنیم و از دیگران توقع داریم برای امر به معروف ...
میدانم حال خواندن پست های بلند را ندارید به همین مقدار اکتفا میکنم خدا کند فقط حرف نزنیم کمی هم عمل کنیم .....


+ 2/400 ملیون نفر نتیجه ی این همه تبلیغات و هزینه برای انصراف از یا رانه ها !!!!!! روحانی مچکریم خسته هم نباشید !
+ اقای روحانی با جشن های شاهانه و سونا و تفریح های منظم نمیشود به مردم خدمت کرد !
+ قرار بود هم چرخ های سانتیفیوژها بچرخد هم چرخ های کارخانه ها !!!!
+ میرویم فیلم چ را میبینیم تا کور شود هر انکه نتوان دید !!موضوع :
مذهبی , اجتماعی , سیاسی , 

هر اسم و لقبی که دلتان میخواهد به ما بدهید ! ما را افراطی بدانید ، بگویید تند رو هستیم ، بی سواد ، بی ترمز و هر چه از این القاب هست نثارمان کنید !!
میخواهید آنقدر این الفاظ را تکرار کنید تا ما کوتاه بیاییم و دیگر بیان حق نکنیم و به خیال فکر باطل و پوچتان منزوی شویم !!!
اما ما گوش و چشممان به حضرت آقاست که فرمود : این جوانان مومن و انقلابی هیچگاه منزوی نخواهند شد !
خطاب حضرت آقا به شما بود نه ما ! میخواهد به شما بفهماند که نمیتوانید با این حرف ها ما را منزوی کنید ! وگرنه نگاه حضرت آقا به این جوانان انقلابی ثابت و امیدوارانه است !

این جمله از امام را فراموش نکنید :
ما میگوییم تا شرك و كفر هست ، مبارزه هست و تا مبارزه هست ، ما هستیم  ما بر سر شهر و مملكت با كسى دعوا نداریم  ما تصمیم داریم پرچم «لا اله الّا اللَّه» را بر قلل رفیع كرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوریم !!
و امروز مصداق شرک و کفر امریکا و اسرائیل است و یکی از راههای مبارزه با شرک و کفر اعلام برائت و بیزاری است که ما با شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل اعلام میکنیم !!!
آقایان مگر خواب این را ببینید که شعار مرگ بر آمریکا را تعطیل کنیم !!

رهبر معظم انقلاب : جوانان انقلابی و متعهد به کارهای فرهنگی خودجوش خود که ازبسیاری ازآنها اطلاع دارم،ادامه دهند.

حسن روحانی: اینکه هرکسی از هرگوشه‌ای هر کاری را که خودش تشخیص می‌دهد به عنوان کمک به فرهنگ انجام دهد، اختلاف رابیشتر می‌کند و وفاق و انسجام ملی را ازبین می برد


+ وقتی جملات و صحبت های حضرت آقا و دولت و شخص روحانی رو با یکدیگر مقایسه میکنیم میبینیم چقدر جملات در تضاد یکدیگر هستند !
البته قیاس در این جا مع الفارق است چون حضرت آقا اصلا قابل قیاس با این اشخاص نیستند !

یک نفر بر گرد مولا با سپر چرخیده بود

بهتر است اینکه بگویم با پسر چرخیده بود

سرنوشت شیعه را جور دگر می زد رقم

در به سمت داخل کوچه اگر چرخیده بود

آمده مولا به پای خویش بیعت کرده است

درتمام شهر اینگونه خبر چرخیده بود

تاهمین اندازه می گویم که از بس ضرب داشت

یک نفر سیلی زد اما پنج سر چرخیده بود

می شد از طرز قدم هایش بفهمی با شتاب

دور خود در عرض کوچه یک نفر چرخیده بود

آنکه مصداق شریف جمله ی لولاک..."بود

سمت پهلویش چرا لولای در چرخیده بود؟؟
موضوع :
مذهبی , اجتماعی , سیاسی , 

روز شمار فتنه را ورق میزنم 19 مهر 1388 سید محمد خاتمی در دیدار با نخبگان و اقشار مختلف مردم استان یزد میگوید : حرکت اصیل ، مدنی و ملیونی مردم متعرض ، حرکتی بود به سوی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و بزگترین اهانت این بود که این حرکت را حرکت اغتشاشی به حساب آورند و به مردم اهانت کنند " . خاتمی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد : متاسفانه فضایی ایجاد شد که تلفات مادی و جانی زیادی دادیم ، به حیثیت ها لطمه خورد ، انسان های بزرگی دستگیر شدند و تحت فشار قرار گرفتند و انسانهایی مورد هجمه ی همه جانبه قرار گرفتند .
این سخنان سید محمد خاتمی است که در دوران فتنه زده شده است و طوری صحبت کرده که انگار اصلن فتنه ای در کار نبوده و یا اتفاق خاصی رخ نداده است !!
این چند سطر کوتاه از خاتمی سوال های زیادی در ذهن ایجاد میکند که باید پاسخگو باشد !!!
حرکت اصیل ، مدنی و ملیونی !!!!!
 آیا واقعا حرکت تبعیت نکردن از قانون و اعتراض نادرست و به آتش کشیدن شهر حرکت اصیل است و یا حرکتیست مدنی ؟؟؟
حرکتی بود به سوی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی !!!!
 آیا این حرکت به سوی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود یا حرکتی در مقابل انقلاب اسلامی و به انحراف کشیدن انقلاب ؟
بزگترین اهانت این بود که این حرکت را حرکت اغتشاشی !!!!
 آیا اینکه نظام و رهبری را متهم به تغلب میکنید اهانت نیست ؟ اما آنهایی که کوچه و خیابان را به آتش کشیده اند و میگوییم اغتشاش گر هستند اهانت است ؟
متاسفانه فضایی ایجاد شد که تلفات مادی و جانی زیادی دادیم!!!
 چه کسانی خسارت مادی و جانی دیدند ؟ به نظرتان باعث این خسارت ها چه کسانی هستند ؟؟
به حیثیت ها لطمه خورد !!!!
حیثیت چه کسانی ضربه خورد ؟؟؟؟ اینها اگر حیثیت سرشان میشد نظام را متهم نمیکردند !!
انسان های بزرگی دستگیر شدند !!!!
 بله انسان های بزرگی دستگیر شدند البته بزرگیشان در تخلف ها و بی قانونی بود نه در چیز دیگری !!!
این نوشته ی بالا و سوال ها را فرستاده بودیم برای چاپ در نشریه که این متن را در جواب نوشته هایم فرستاده بودند !!
وقایع سال 88 تمام شده است آنها را فراموش کنید و دیگر از این قبیل موضوعات ننویسید .
این جواب را که خواندم بهتم زد که مگر میشود فتنه ی 88 را که با پررویی تمام و با ادعای تغلب در کشور راه انداختند را فراموش کرد !! مگر میشود صحبت ها و عمل های سران فتنه همچون هاشمی میر حسین خاتمی و کروبی را فراموش کرد !! مگر میشود شهدایی را که در فتنه جان دادند را فراموش کرد !!
اگر فتنه را فراموش کنیم و از آن ننویسیم چطور میخواهیم جواب مادران شهدای فتنه را بدهیم ؟؟
حضرت آقا (حفظه الله):
یكى از برادرها به قضایاى سال88 و این حرفها اشاره كردند. من خواهش میكنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح میكنید، مسئله ی اصلی و عمده  را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاهتان قرار دهید؛ آن مسئلهى اصلى این است كه یك جماعتى در مقابل جریان قانونى كشور، به شكل غیر قانونى و به شكل غیر نجیبانه ایستادگى كردند و به كشور لطمه و ضربه وارد كردند؛ این را چرا فراموش میكنید؟ البته ممكن است در گوشه و كنار یك حادثهى بزرگ زد و خوردهائى انجام بگیرد كه انسان نتواند ظالم را از مظلوم تشخیص دهد؛ یا یك نفر در موردى ظالم، در موردى مظلوم باشد؛ این كاملاً امكانپذیر است؛ اما در این قضایا، مسئلهى اصلى گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن كسانى كه فكر میكردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجههى با تقلب، اردوكشى خیابانى كردند؟ چرا این را جواب نمیدهند؟ صد بار ما سؤال كردیم؛ نه در مجامع عمومى، نخیر، به شكلى كه قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نمیكنند؟ در جلسات خصوصى میگویند ما اعتراف میكنیم كه تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا كشور را دچار این ضایعات كردید؟ چرا براى كشور هزینه درست كردید؟ اگر خداى متعال به این ملت كمك نمیكرد، گروههاى مردم به جان هم مىافتادند، میدانید چه اتفاقى مىافتاد؟ مىبینید امروز در كشورهاى منطقه، آنجاهائى كه گروههاى مردم مقابل هم قرار میگیرند، چه اتفاقى دارد مىافتد؟ كشور را لب یك چنین پرتگاهى بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصیرت  بهخرج دادند. در قضایاى سال ۸۸، این مسئلهى اصلى است؛ این را چرا فراموش میكنید؟ دربارهى حادثهى سال ۷۸ هم ما حرف زیاد داریم؛ آن هم داستان دیگرى است

آقای ظریف: دیدار طولانی من با جان کری و صحبت تلفنی روحانی با اوباما نابجا بود !!!
خوب شد جناب ظریف این دو اشتباه را پذیرفتند !! البته خیلی بیشتر از این دو کار ها نابجا بود ....
آقای ظریف : در شبکه آمریکایی abc news میگوید در  سایت خامنه ای دات آی آر نسخه انگلیسی افسانه هولوکاست را اشتباه ترجمه کرده اند !!!!
اقای ظریف خواهشا کمی بیانات حضرت آقا را مرور کنید تا از این گاف های ضایع ندهید !!!
 18 اسفند 90 حضرت آقا هولوکاست را افسانه  نامیدند
.......

+++ یه دوست
برادر خوبم "تقلب" صحیح استموضوع :
سیاسی , 

نمیدانم چرا این روزها دلم میخواهد در هوای گرم آنهم اواخر شب از خانه بیرون بزنم و در پیاده رو های نفس گیر شهر قدم بزنم تا برسم به همان پارکی که صندلی های چوبی دارد همان پارکی که سالها اواخر شب منتظر آمدنم بود ، همان پارکی که شاید دل خود را به رهگزر های هفت رنگش نباخته باشد ! اصلن اواخر شب را بیشتر دوست دارم ، در این ساعت های پایانی شب  آسمان ، خیابان ها درختان صندلی ها مغازه ها پیاده رو ها ستاره ها و همه و همه بیشتر حوصله دارند تا برایشان حرف بزنیم ، سرشان خلوت تر است ، کمتر نگاهشان به این سو و آنسو هست ! اصلن خودم دیده ام که گاهی اوقات درختان التماس میکنند تا کنارشان بشینیم و حرف بزنم و کمی هم سر به سرشان بزاریم تا که رنگ تعلق نگیرند از این جماعت نقاش !!

بعد که رسیدم به پارک راهم را کج کنم و بروم به سمت همان نیمکت چوبی که منتظرم بود ،بشینم و تکیه بدم ، پایم را روی پایم بندازم ، نفس عمیقی بکشم و شروع کنم برایشان از خودم بگویم ازدنیای طلبگیم ، ازسالهای پر از فرازو نشیب طلبگی ، از شیرین ترین دوران زندگیم!! میشنوم که درختان پارک پچ پچ میکنند! گمان میکنم تا الان گوش و چشمشان را نسپرده اند به حرف یک طلبه !! برایشان از دنیای واقعی آدمها بگویم که به چه چیزهایی دل خوش کرده اند ، چه چیزهایی برایشان آرزویند ، برایشان بگویم که دیگر آدمها دارند به سمت ناکجا آبد میروند ! برایشان کمی هم شعر بخوانم ، شعرهای  آنچنانی ....

من و پنجره و دیوار و یک سیگار یک ضبط کوچک و چند نوار و یک سیگار
سهم من از شب های بودنم هر دم تا صبح سحر بیدار و یک سیگار

بعد از چند سال برگشته ام به کنارشان دلم حسابی تنگ شده بود برای تک تک درختان پارک ، برایشان از خاطرات دوران طلبگی میگویم ! تمام خاطرات تلخ و شیرین این چند سال را تعریف میکنم ، از سختی های طلبگی میگویم ، از مشکلاتش میگویم ! میگویم برایشان که طلبگی بزرگترین نعمت خدا برای من بود ، میگویم طلبگیم را با هیچ چیز دنیایی معامله نمیکنم !! میگویم من از طلبگی و دنیایش چیزهایی را به دست آوردم که در هیج جای دنیا نمیتوانستم به دست بیاورم !

به ساعت نگاه میکنم چند ساعتی گذشته هوا خنک تر شده بلند میشوم و از پیش درختان میروم نگاه درختان به من دوخته شده و نگاه من به درختان ! با نگاهمان به یکدیگر التماس میکنیم که بمانیم !! قول میدهم که فردا هم بیایم و به ادامه ی حرف هایمان برسیم ....

+ محمد علی شاه کجاست که دوباره مجلس را به توپ ببندد !

دلمان خوش بود خیر سرمان این دوره مجلس اصولگرایی داریم ! حیف این نمایندگان است که توپ را هم اصرافشان کنیم !

+ وای به حال مجلسی که به ظریف و زنگنه رای اعتماد دهد !! البته مجلسی که سر تا پایش لابی باشد همین میشود دیگر ! لاریجانی هم که رئیسش باشد دیگر چیزی کم نمی ماند !

+ ندبیر و امید ! اعتدال ! وازه هایی بود که روحانی مدام تکرار میکرد ! اما نه از تدبیر خبری هست و نه از امید ! اعتدال هم جز برای رای جمع کردن نبود !

+ اقای هاشمی دولت و کابینه و مجلست  مبارکت باشد !!!

+++ ما همچون دیدبان خواهیم بود ، قوی تر از همیشه لحظه ای از مواضع و سخنان حق کوتاه نخواهیم آمد ! آقای روحانی بدانید هر جا بخواهید وارد خطوط قرمز شوید سخت مقابلتان می ایستیم !!

+هر که تشویش سر زلف پریشان تو دید

تا ابد از دل او فکر پریشان ننشست

 
موضوع :
اجتماعی , سیاسی , دل نوشته , 

سوختن قصه ایست تكراری برای ما بسوزید برادران و خواهرانم در این سوختن رازی نهفته است كه جزء شما و حضرت زهرا كسی در خور فهم آن نیست . شما زنان و مردان باید بسوزید اصلا سوختن حق شماست شما باید بسوید تا ما بتوانیم نفس بكشیم تا ما بتوانیم به زندگی مرفحمان برسیم  تا ما بتوانیم بر سر گرانی مرغ هر شب گزارشی تهیه كنیم .
اصلا شما چرا غریب افتاده اید مگر نمیدانید رسم است غریبه ها را از شهر بیرون میكنند مگر داستان كربلا را نخوانده اید ؟؟!!
چرا شما در میان مارها غریب افتاده اید مگر داستان كوچه های مدینه را نشنیده اید؟؟!!
این هایی كه شما را میسوزانند نسلشان به  سالیان دورتر باز میگردد خوب میشناسیمشان از نسل حرمله و....
شما ها را از سوختن و آتش  میترسانند اما نمیدانند كه مسلمانان با آتش و سوختن غریبه نیستند ..!!!
مسلمانان میانمار آیا بجز خودتان درب خانهایتان را هم به آتش كشیده اند؟؟؟؟
كودكان میانمار شما هم بسوزید اینجا كودكانمان بر روی تخت هایشان به آرامی خوابند كودكان میانمار خیالتان تخت نمیگزاریم پوست كودكانمان ىر زیر آفتاب بسوزد تا درد سوختن را بكشند اما شما بسوزید و خاكستر شوید.
جوانان میانمار آسوده بسوزید ما اینجا نمیگزاریم تماشای بازی های المپیك قضا شود با خیال  راحت بسوزید اینجا تمام دغدغه  ما شده است  كنكور ما به فكر مد های جدید هستیم جوانان میانمار میشود به ما بگو یید دغدغه شما  چیست ؟ نكند به فكر كشورتان باشید نكند به فكر خواهران و برادران مسلمان خود باشید ..
مسلمانان میانمار بسوزید همه دست به دست هم داده اند تا شما راحت بسوزید فعالین حقوق بشر سازمان ملل شورای امنیت همه و همه خفقان گرفته اند و   به فكر بازی های المپیك هستند به فكر عیاشی و خوش گذرانی خود  آنهایی كه وقتی میشنوند حیوانی را آزار داده اند فریادشان همه شبكه ها را فرا میگیرد اما وقتی خبر كشتن مسلمانان به  گوششان میخورد خفه میشوند .
مردم میانمار  در این هیا هوی قدرت كسی هست كه به یاد شما باشد  ما در ایران رهبری داریم كه به فكر شماست به خاطر شما غصه میخورد این سوختن شما برایش درد آور است رهبر ما هم شبیه شماست تنها و غریب در میان مارها پس راحت تر از همیشه بسوزید .....

باز هم میگویم مردم میانمار سوختن قصه ایست تكراری....

http://harfeto.ir/?q=node/789   نشر مطلب در حرف تو

 http://www.seratnews.ir/fa/weblog    نشر مطلب در صراط نیوز

سلام

در حریم امام رئوف دعاگوی تکتکتان هستم البته اگر دعایمان از سقف بالاتر رود...!!!!

باب‌الجواد راه ورودی به قلب توست
حاجت رواست هركه از این راه می‌رود
....موضوع :
سیاسی , دل نوشته , 

مجلس 290 نفر نماینده داره یک بار نشد که همه ی نمایند ها  در مجلس حاظر باشند نشد که همه ی نماینده ها پای بیانیه هایی رو امضا کنندکه برای نظام و ایران مهمه حتی بیانیه هایی رو که برای حمایت از انسان هایی دیگه هم صادر میشه رو امضا نمیکنند  تو فتنه 88 خوب دیدیم نماینده هایی رو که بیانیه ها رو امضا نمیکردند و سعی هم میکردند جلوی دیگران رو  بگیرند  همین دیروز که بیانیه مجلس در حمایت از مردم میانمار نوشته شد 222 نماینده امضا کردند جای سواله که بقیه نماینده ها چه غلطی میکردندکه امضا نکردند ؟؟ کجا بودند خواب بودند یا اصلا مجلس نیومده بودند یا براشون مهم نبود کشتن افراد بیگناه و مسلمون ... کسی هم نیست به این نماینده های بوق بگه که مردم به شما رای دادن که تو مجلس باشید نه تو خونه رای دادن که از حقوق مردم دفاع کنید تو صحنه های جهانی از مظلومین دفاع کنید چرا وقتی پای سفرهای خارجی و ... هست همه شما چمدون بسته اماده اید چرا وقتی پای حقوق و مزایا هست همه شما حظور دارید  ...!!!

بعضی هاشونم فقط اماده این هستند که احمدی نزاد حرفی بزنه تا جنگجال ایجاد کنند تو مجلس فریاد بکشند اما همین ها خیلی جاها خفقون میگیرند و حرفی نمیزنند فکر هم میکنند کسی هستند ....

 

وقتی فردی مثل لاریجانی بشه رئیس مجلس فردی هم مثل مطهری بشه نماینده مردم وصدای ملت دیگه این اتفاقات تو مجلس طبیعیه و کاری هم از دست آقا طهرانی حداد رسایی و بقیه هم بر نمیاد ...

 

مرفهین بی درد لقب خوبیست برای این نمایندگان مجلس ....


 
 
انتشار مطلب در سایت حرف تو
http://harfeto.ir/?q=node/753


یانیه 153 نماینده مجلس در اعتراض به کشتارهای دولت آذربایجان
بقیه نمایندهها كجا بودند؟؟؟؟؟  
موضوع :
سیاسی , 

سلام

سعی کردم مطلب جدید بزارم نوشتم ولی در نهایت ختم شد به هاشمی که منصرف شدم و پاکش کردم

اینقدر از هاشمی گفتیمو نوشتیم که خسته شدیم فقط این ایه از قران رو براش مینویسم  و لا یمکن الفرار من حکومتک...

خوب بریم سراغ مطلب جدید

همانطور که میبینید و میشنوید ما امروز شاهد یک اتفاق بسیار بزرگ و مهم به نام بیداری اسلامی هستیم اتفاقی که شاید مهمترین اتفاق در جامعه بشری باشه اتفاقی که ما ایرانی ها میتونیم نقش مهمی در ان داشته باشیم ما که امروز نمیتوانیم در این کشور ها حضور فیزیکی داشته باشیم تا انها را در این کار کمک کنیم اما میتوانیم تاثیر خود را با قلم هایمان با وبلاگ هایمان با نقاشی هایمان با طراحی هایمان داشته باشیم وبه انها روحیه وتوان بدهیم .در این چند کشور در حال انقلاب بحرین و مصر  اهمیت خاصی برای ما داره سید جمال الدین اسد ابادی تو یکی از کتابهاش نوشته بود به مصر امید ها دارم... خوب دیگه زیاد طولانی نشه  میدونم حال خوندن ندارید البته منهم حال نوشتن ندارم ...

سوال : راستی به نظر شما بیداری اسلامی درسته یا بیداری انسانی ؟؟؟


جواب سوال از نظر بنده : ببینید دوستان این اعتراضاتی که تو این کشورها داره اتفاق می افته اعتراض علیه حکومتشونه حکومت این کشور ها هم حکومت اسلامیه غیر اسلامی نیست حاکمان این کشور ها خودشون رو نائب امام زمان میدونند تو نماز جمعه هاشون میگن اللهم احفظ قاعدنا و رهبرنا   ملک عبد الله یا حسنی مبارک و این حاکمان خودشون رو نائب امام زمان در زمان غیبت میدونند مثلا همین چند سال پیش ملک فحدکه میخواست پنجمین ازدواج دائم خودشو انجام بده با مخالفت اطرافیان مواجه شد که میگفتند در اسلام بیش از چهار ازدواج دائم حرام است که ملک فحد این حکم شرعی رو به اسم ولی امر بودن عوض کرد .  وبه خاطر همین مردم هم این ها رو به عنوان ولی امر قبول دارند ونسبت به کاراشون اعتراضی نمیکنند اما تو این چند سال اخیر مردم نسبت به حاکمانشون بدبین شدند مثل برخورد این کشورها با مسئله فلسطین یا ایران یا دوستی با کشورهای اسرائیل و امریکا مردم بین خودشون میگفتن که این چطور حاکمیست که از ظلم حمایت میکنه از اسرائیل و امریکا که منشع همه ظلم ها هستند حمایت میکنه به همین دلیل ها مردم نسبت به حکومت وحاکمانشون شک کردند و کم کم اعتراضات خودشون رو شروع کردند که اوائل با سرکوب شدیدی مواجه شدند ولی با گذشت زمان و رو شدن دست حاکمان که دروغ گویی بیش نیستند اعتراضات شدت گرفت و این اعتراضات از اقشار و گروه های مختلف جامعه بود به طوری که فتواهای سنی ها بر حرام بودن قیام علیه حاکم اسلامی ( حتی اگر حاکم فاسق و ظالم باشه ) تغیر کرد و این فتوا رو عوض کردند بر حرام نبودن قیام .  و این اعتراضات به طور گسترده در کشورها رخ داد که باعث عوض شدن حکومت در بعضی از کشور ها مثل مصر شد .

اینها دلایل من بر اینکه این بیداری اسلامی هست بود اگر شما مخالف این نظر من هستید دلیلتون رو برام بفرستید

دلایل بر این که بیداری اسلامیه زیاد بود ولی من خلاصه کردم تو این چند خط خیلی خلاصه نوشتم


با امروز میشود یک هفته که ....
من همان حسین قبل هستم
موضوع :
بیداری اسلامی , سیاسی , 

سلام
وقتی که به اوضاع سیاسی کشور در این مدت اخیر نگاه میکنم نگران میشوم اوضاع دوباره دارد به حالت سابق بر میگردد حالتی که برای ما خوشایند نیست . داریم میبینیم دوباره افرادی بر سر کار میایند و کارشان را شروع میکنند که مدتی از دستشان راحت بودیم . راحت تر بگویم هاشمی رفسنجانی دوباره دارد جان میگیرد تفکراتش دارد پیش میرود مدتی است که هاشمی دارد  اهدافش را پیش میبرد . میبینیم و میشنویم سخنرانی هایش را در مکان های مختلف  دیدارش با اقایان را مثلا همین دیدار اخیر  سه قوه در مجمع تشخیص مصلحت با اقای هاشمی که با بگو بخند های اقای هاشمی و احمدی نزاد همراه بود البته این خنده ها برای عده ای خوشایند بود و میگفتند چه خوب است سران نظام با یکدیگر خوب باشند اما برای ما نگران کننده بود هنوز مناظره احمدی نزاد با میرحسین منافق را یادمان نرفته که احمدی نزاد از هاشمی میگفت هنوز ان حرکات 14 خرداد در حرم امام خمینی را  یادمان نرفته هنوز یادمان نرفته که اقا محمود حتی به پای هاشمی هم بلند نمیشد حالا چه شده که میگویند و میخندند هاشمی که از مواضع خود برنگشته و هنوزهم همان حرف های سابق را میزند هاشمی که هنوز سران فتنه را فتنه گر نمیداند  .
این هاشمی همان هاشمی است که در فتنه 78 و 88 جزء یکی از انها بود این هاشمی همان هاشمی قبل است تغیر نکرده .
بله هاشمی بسیار زیرکانه عمل میکند یک نگاه که به مجلس فعلی می اندازیم میبینیم افرادی که به مجلس راه یافته اند با هاشمی غریبه نیستند  تقریبا 200 نماینده تازه ورود و نماینده های سابق که خوب تفکراتشان را میشناسیم همان تفکراتی است که هاشمی را زنده میکند با این انتخابشان یعنی ریاست لاریجانی و هیات رئیسه که کسی را جز هاشمی خوشحال نمیکند برایمان ثابت شد که هاشمی دارد جان میگیرد دارد احیاء میشود .
خوب میدانیم هدف هاشمی فقط در مجلس خلاصه نمیشود و میکوشد برای انتخابات ریاست جمهوری که کسی را روی کار اورد که با تفکرات خودش یکی باشد .
اما ما نمیگزاریم دوباره اوضاع به حالت سابق برگردد میکوشیم مبارزه میکنیم قلم هایمان را به کار می اندازیم  تا به هدف خود برسیم هنوز ما زنده ایم نمرده ایم که اقایان کار خودشان را بکنند .

در انتخابات ریاست جمهوری قبل نظر من سعید جلیلی بود اما حیف که ایشون نیومد
 اما به امید خدا در انتخابات اینده سعید جلیلی پیروزند البته اگه شرکت کنند...موضوع :
سیاسی , 


قبل از انقلاب همه غیر از امام از منافقین دفاع می كردیم (دفاع از بازرگان و باند ایشان كه مسأله ای نبود) نامه شما و آقای طالقانی و آقای مطهری در دفاع از منافقین به حضرت امام و پشتیبانی تمامی دست اندكاران مبارزه از آنان چیزی نیست كه مخفی باشد. در سفری كه قصد داشتم نجف خدمت امام برسم با یكی از دوستان ملاقات كردم. ایشان به من گفت به امام بگویید تأیید از مجاهدین را هر چه سریعتر انجام دهند كه دیر می شود و عقب می مانیم، خدمت امام مطلب را عرض كردم، امام فرمودند: "آقایان منتظری و طالقانی و مطهری هم مرا تشویق به دفاع از آنان كردند ولی شماها متوجه نیستید. اینها شماها را بازی داده اند آنها به اسلام ما معتقد نیستند، دوستان خارج كشور هم در این مورد به من فشار آورده اند ولی آنها هم كلاه سرشان رفته است."

رنجنامه سید احمد خمینیموضوع :
سیاسی , 

سلام
مدتی بود قصد داشتم پستی در مورد تقیه و موارد مجاز استفاده ان در حکومت اسلامی و شخص رهبری حضرت امام خامنه ای   بنویسم اما از ان بیم داشتم که دوستانی که این مطلب را میخوانند هرطور که دوست دارند از مطلب برداشت کنند و قضاوت های نادرست داشته باشند و انطور که صحیح نیست با مطلب برخورد کنند.
لازم به ذکره که این مطالب فقط صرف اطلاعات بخشی به صورت جزئ است و مثال هایی که  زده میشه شاید صحیح نباشد و فقط صرف سوال است .

در ابتدا  برای روشن شدن بحث تقبه را تعریف میکنیم

تقیه در لغت به معنای بازداشتن و خود نگه داشتن است اما در اصطلاح شهید اول تعریف کرده است که: تقیه همراهی و هم کلامی با مردم در انچه که عقیده دارند و ترک انچه منکرند برای دوری از شرور انهاست
در قران کریم به مواردی اشاره شده است که نشان میدهد تقیه مجاز است مثل ایه 28 ال عمران ((مؤمنان نباید کفّار را به جای مؤمنان دوست و یاور و سرپرست بگیرند ، و هر کس چنین کند در هیچ رابطه ای با خدا نیست ، مگر آنکه بخواهید از آنان به نحوی تقیه نمایید. و خدا شما را از ( عذاب ) خود بر حذر می دارد ، و بازگشت ( همه زنده ها ) به سوی خداست)). , 106 نحل (( و هر كه از پس ایمان آوردنش منكر خدا شود، نه آنكه مجبور شده و دلش به ایمان قرار دارد، بل آنكه سینه به كفر گشاید، غضب خدا بر آنها باد و عذابى بزرگ دارند))
و احادیثی از امامان وجود دارد که جایگاه تقیه را نشان میدهد
امام علی علیه السلام میفرماید : تقیه از برترین عمل های مومن است جان خود و برادرانش را از ان شر فاجران حفظ میکند  .
امام صادق علیه السلام میفرماید : تقیه سپر مومن و محافظ مومن است و کسی که تقیه نکند ایمان ندارد

به طور کلی در جایی که جان مومن و یا ضروریت های دین مورد خطر واقع شود تقیه مجاز است و همچنین  برای رسیدن به یک هدف بالایی که به نفع جامعه و حکومت است . مثل تقیه حضرت یوسف در مقابل برادرانش و گذاشتن کیل در کیسه گندم انان و با تقیه حضرت ابراهیم که فرمود انی سقیم و موارد دیگر ...

البته هرکسی نمیتواند در هر جایی تقیه کند مثلا در مواقعی تقیه برای فردی واجب و برای فردی حرام میباشد .

تقیه در موارد متعددی مورد استفاده قرار میگیرد که مورد بحث بنده در مورد حکومت سیاسی و استفاده ان توسط رهبر حضرت امام خامنه ای است .

سوال : ایا حضرت امام خامنه ای میتواند در مباحث حکومتی و کشوری تقیه کند؟ 

ایا حضرت امام خامنه ای میتوانددر  بحث  انرزی هسته ای ویا بم اتم  تقیه کند  ؟

ایا رهبر حضرت امام خامنه ای میتواند در مورد  دخالت در کشورهای در حال انقلاب تقیه کند ؟

ایا این موارد بالا همگی میتوانند برای پیش برد اسلام و حفظ جان مسلمانان مورد استفاده قرار گیرند ؟

انشاء الله سوالات دیگر رو در روزهای اینده مینویسم

دوستان عزیز میتونند هر نظر و یا مطلبی یا سوالی در مورد تقیه و استفاده ان توسط رهبری دارند بپرسند که در این پست مودد استفاده قرار بگیره .جواب سوال ها : همانطور که مشخص است از تعریف تقیه که برای حفظ اسلام و نظام و جان افراد است حضرت اقا این اختیار و حق را دارند که در این مسائل تقیه کنند .
البته این سوالها فقط برای روشن شدن اختیارات است و اینکه ایا حضرت اقا در این موارد تقیه میکنند یا نه را نمیتوانیم ما مشخص کنیم .
حضرت اقا میتوانند در مورد بم اتم فتوا بر حرام بودنش داشته باشند ولی از لحاظ حکم بر جواز این مسئله نظر داشته باشند .
در قران کریم امده است که باید مسلمانان به بهترین سلاح ها مجهز باشند و همچنین امده است که دشمنان باید از شما مسلمانان بترسند .

از مطرح کردن سوال های دیگه  به دلایلی که در اول متن گفتم و دلایل دیگه منصرف شدم .موضوع :
بیداری اسلامی , اجتماعی , سیاسی , 

خدا لعنتشان کند
طی این چند روز گذشته در دانشگاه.... سه عدد پرچم عزای حضرت زهرا را به اتش کشیدند

بله اینها از نسل همان هایی هستند که به خانه  مادرمان حمله ور شدند و به اتش کشیدند
تاسف بیشتر این است که کسی صدایش هم در نمی اید انگار نه انگار که چه شده است ...

سلام

روزگاریست که میشنویم میگویند ولایت مدار ولایت پذیر اما نمیدانیم معنای واقعی ان را البته بزرگان !! برایمان تعریف میکنند این کلمه را انها میگویند یعنی التزام عملی به احکام حکومتی البته برای خودشان میگویند ! اینها فقط معنای ظاهری انرا گرفته اند ولی این یک معنای واقعی دارد
عده ای دیگر هم تعریف خودشان رادارند و  و پایشان را فراتر گذاشته اند و میگویند ولایت پذیری یعنی گوش به فرمان رهبر بودن بدون چون و چرا و بدون ذره ای تردید بدون ذره ای درنگ  و این تعریف بیشتر به دلمان میچسبد واین معنای واقعیست .
چه جمله زیباییست از جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان که فرمود :
اگر فرمانده به من بگوید از بالای کوه خود را به پایین پرتاب کن بدون چون و چرا این کار را خواهم کرد واگر بعد زنده ماندم دلیلش را میپرسم .
بله این یعنی ولایت پذیری این یعنی تابع محض  و گوش به فرمان رهبر بودن بدون چون چرا ...
یاد عملیات کربلای 4 می افتم که راوی میگوید ما میدانستیم عملیات لو رفته است و موفق نمیشویم اما باز به حرف فرمانده گوش دادیم البته نمیدانم درست بود یا نه ....؟؟؟ ولی خوب  به حرف فرمانده خود عمل کردند .

بله باید اینطور باشد وقتی ما برای خود رهبر مشخص میکنیم باید تابع محض اوباشیم و حرف او را به جان بخریم و اطاعت امرش کنیم
نه مثل کسانی باشیم که در بعضی اوقات گوش به فرمان باشیم ودر اوقات دیگر نه ...
متاسفانه میشنویم ومیبینیم که افرادی که روزی خود را تابع محض ولایت میدانستند راه خود را عوض کرده اند و فقط به ظاهر ولایتی هستند
دکتر میگوید ولایت در چارچوب قانون .؟ میبینیم امر رهبر را زمین میگزارند به تاخیر میاندازند و گاهی هم مخالفت میکنند این که نشد ولایتی بودن خودشان را گول میزنند
و میبینیم مرجعی را که برای دیدار رهبرش شرط میگزارد و یا به دیدارش نمیرود .

وهچنین فردی  که اورا ستون نظام خطاب میکنند البته انها میگویند ستون  ستونی که از پایه کج است ولرزان است ستون نیست دیگر ... بالخره یک روز فرو خواهد ریخت واین فرد برای رهبری خط و نشان میکشد حرفش را زمین میگزارد بر خلافش عمل میکند و ...

ما فقط حرف میزنیم مطلب مینویسیم همایش میگیریم مقاله مینویسیم اما در عمل اصلا این امر را رعایت نمیکنیم .
اگر این امر را رعایت میکردیم وضع اینطور نمیشد اکنون رهبر ما تک و تنها ایستاده است باهمه مشکلات
 در جریان فتنه خوب تنهاییش را غربتش را حس کردیم همه ادعا میکنند همه دروغ میگویند که گوش به فرمان هستند  به جز عده ای اندک .
همه کارها ومشکلات را به عهده رهبر گذاشته اند و خود نشسته اند در خانهایشان در پای درس خارجشان وفقط انتقاد میکنند یکی نیست به انها بگوید شما خود نمیتوانید حتی خانه خود را اداره کنید نمی توانید کلاس درس  را اداره کنید

از موضوع اصلی خارج شدم ....

دیگر ادامه نمیدهم که خیلی دلمان از این جماعت ......   پر است.....فاطمیه :   اوضاع بدتر از آنی بود که برای ما گفتند
                از دست هیچ کس  کاری ساخته نبود ....موضوع :
سیاسی , دل نوشته , 

سلام
دیروز در سالن مطالعه حوزه که بودم به این فکر میکردم که برای پست جدید چه مطلبی بنویسم مطالب زیادی به ذهنم خطور کرد که همه انها به نوعی نقد و زیر سوال بردن افراد یا سیستم ها بود اما بیخیال شدم از نوشتنشون و به کتاب خانه رفتم همین طور که داشتم بین قفسه های کتابخانه راه میرفتم به قفسه کتابهای امام خمینی رسیدم و چند تا کتاب که در مورد روحانیت و جایگاه انها بود رو برداشتم وتصمیمم بر ان شد که از مظلومترین قشر جامعه یعنی روحانی ها بنویسم .

همان هایی که در طول تاریخ تاثیر گزارترین افراد بودند همان هایی که اسلام را نگه داشتند همان هایی که انقلاب را مدیون انهاییم و همیشه در طول تاریخ مورد اهانت و کم لطفی قرار گرفته اند .

در طول تاریخ شاهد بودیم که چقدر روحانیت برای اسلام ودین زحمت کشید و شاهد ان بودیم که چه افراد وگروهایی در صدد ان بودند که این قشرمردمی را از بین ببرند جایگاه انها را خدشه دار کنند و محبوبیت انها را از دل مردم بیرون کنند .

در زمان رضا شاه اخوند را انچنان مبتذل کرده بودند که اخوند نمیتوانست وعظ کند . طوری تبلیقات کرده بودند که مردم اخوند را سوار اتومبیل نمیکردند . مرحوم اشیخ عباس طهرانی میگفت : میخواستم از عراق سوار اتومبیل شوم شوفر گفت : ما دو طایفه را سوار نمیکنیم یکی اخوند را ویکی فاحشه هارا ....!!!

اما با این همه توطئه ها و دشمنی ها دشمنان و همچنین غرب نشینان بی عقل نتوانستند از نفوذ روحانیت درقلب مردم جلوگیری کنند ودر برابر قدرت رو حانیت سر خم کردند و شکست خوردند .

و ما شاهد یک انقلاب بودیم انقلابی که با انقلاب های دیگر فرق داشت در ان شاه و پادشاهی معنا نداشت انقلابی بود از جنس اسلام از جنس مردم انقلاب پابرهنه ها بود انقلابی بود که سردمدار ان یک روحانی بود یک فقیه بله همان سید روح الله خمینی که توانست قدرت روحانیت را به همگان اثبات کند و ثابت کند که روحانیت ومردم یکی هستند و مکمل یکدیگرند .

 واما بعد  از انقلاب شاهد ان بودیم که دشمنان خارجی و منافقان داخلی در پی این بودند که روحانیت را منزوی کنند و سیاست را از انها بگیرند  و مردم را از انها دور کنند و انها را منحصر در مساجد کنند .
 افرادی چون دکتر شریعتی که خودش نوشت رضاخان نتوانست اسلام را بدون روحانیت پایگزاری کند ولی من این فکر را در کتابهایم پایگزاری میکنم و همین شریعتی نوشت در طول تاریخ هیچ یک از قراردادهای ننگین ایران را یک طلبه حجره نشین امظا نکرده است...

من در بالا گفتم و نوشتم روحانیت مظلومترین قشر شاید شما دوستان به این پی برده باشید چرا مظلومترین..

من وشما در این جامعه زندگی میکنیم و میبینیم  برخورد دیگران رو  به طور مثال عرض میکنم وقتی سیب زمینی گران میشود رو حانی را فحش میدهند گوجه کم یاب میشود روحانی را فحش میدهن اسفالت کوچه کنده میشود روحانی را فحش میدهند و موارد دیگری که شما بهتر از من میدانید و خیلی از مسائلی که به خاطر کوتاهی دیگران است اما فحشش را روحانی ها میخورند .

در پایین و  ادامه مطلب بیاناتی از امام خمینی  مینویسم در رابطه با روحانیت حتما مطالعه کنید .

ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧیون ﻧﺒﻮﺩﻥﺩ ﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻃﻼعی ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ . ﺍﯾﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪﺕ ﺭﻭﺣﺎﻧیت ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ  ﻣﺠﺎﻫﺪﺕ ﺍنﻫﺎ ست ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ی ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺯ ﭘﯿﺶ ﻗﺪﻡ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻡ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ نکته . دوستان این را قبول داریم که  در این قشر  افرادی هستند که به اسلام و دین و جامعه ضربه میزنند .


فاطمیه :
بچه تر که بودم و هیئت میرفتم وقتی روضه خان روضه میخواند میدیدم عده ای را که درحال گریه بودند و فریاد میزدند ومیگفتند دروغه دروغه .... اما من نمیفهمیدم چرا این کارا میکنند ....

اما امروز که در کلاس درس بودم و استاد به یکی از بچه ها گفت روضه بخوان و او شروع به روضه کرد تازه فهمیدم انها چرا فریاد میزدند دروغه ....
موضوع :
بیداری اسلامی , اجتماعی , سیاسی , 

سلام

این روزها  که  نقل مهمانیها و شب نشینیها و صدا وسیما و همچنین  وبلاگ ها و سایتها شده انتقاد از رهبری و ولایت فقیه و وهمچنین قرار دادن ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی همان حرفهایی که در دوره ریاست خاتمی .... و خود شخص ایشان زده میشد و روشن فکران بیفکر انهارا تکرار میکردند که ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسیست .

اما
حقیقت این است که ولایت فقیه فراتر از قانون اساسیست .


بنده دیگه خود توضیح نمیدهم و قسمتی از بیانات امام خمینی را در مورد این مهم مینویسم و از دوستان تقاظا دارم خوب مطالعه کنند و نظرات خودشون رو در مورد مطالب بگند  :

نگاهی به روش و سیره عملی امام نشانگر این نكته است كه در بعضی موارد حضرت امام مقید به قانون اساسی نبوده و تصمیماتی فوق قانون اتخاذ می نمودند.
از جمله این موارد شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادگاه ویژه روحانیت و مهم تر از آن كه مورد گلایه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز واقع شد،
مسئله تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
مجمع فوق داوری بین مجلس و شورای نگهبان و احیانا وضع قوانین را به عهده گرفته بود.
اما در قانون اساسی پیش بینی نشده بود.
(روزنامه جمهوری اسلامی (1367/9/7)، ص 9)

«این كه در قانون اساسی است بعضی شوونات ولی فقیه است نه همه شوون ولایت فقیه»
(صحیفه نور، ج 11، ص 133)

«ولو به نظر من (قانون اساسی) یك مقداری ناقص است
و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارند
و آقایان برای اینكه با این روشنفكرها مخالفت نكنند،
یك مقدار كوتاه آمدند.
این كه در قانون اساسی است،
این بعضی شئون ولایت فقیه است نه همه شئون آن ...
این را قرارش داده اند با آن همه قیودی كه همه اش قیود یك چیزی بوده است كه خب قرار داده اند ما هم تابعیم،
لكن این مسئله نیست،
مسئله بالاتر از این است
»
(صحیفه نور، ج6، ص519


امام(ره) حتى
اعتبار وكالت نمایندگان
را به رضایت ولى فقیه مى داند و
خطاب به نمایندگان مردم در
خبرگان قانون اساسى
مى فرماید:
«همه تان هم اگر چنانچه یك چیزى بگویید برخلاف مصالح اسلام باشد
وكیل نیستید،
از شما قبول نیست،
مقبول نیست،
ما به دیوار مى زنیم حرفى كه برخلاف مصالح اسلام باشد.»
«حكومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) و یكی از احكام اولیه اسلام است»
(صحیفه نور، ج20، چاپ اول، ص171).

اصل پنجاه و هفت قانون اساسی (مصوب 1368)
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یكدیگرند.
بند هشتم اصل یكصد و دهم قانون اساسی درباره اختیارات رهبری به گونه ای تنظیم شد كه ولی امر و امامت امت از حیث قانونی در اعمال ولایت مطلقه مشكلی نداشته باشد.
«8 حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ».
ظاهرا براساس قانون اساسی بازنگری شده اعمال
«ولایت مطلقه فقیه »،
می تواند در بسیاری موارد
«نقض ظاهری قانون اساسی »
را نیز بدنبال نداشته باشد.
بنابراین ولایت مطلقه نه در چهارچوب احكام فرعیه اولیه و ثانویه الهیه محصور است و نه در محدوده قانون اساسی اسیر و نسبت به هر دو امر مطلق است نه مقید.
اوامر او در حكم قانون است
و در صورت تعارض ظاهری با قانون،
مقدم بر قانون می باشد.
مطالعه مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی در این باره،
رافع هر ابهامی در عدم تقید ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی از دیدگاه اكثریت اعضای شورای بازنگری قانون اساسی خواهد بود.
(صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، صفحات 219، 220، 673، 676 و 700)

امام(ره): «رئیس‌جمهور منتخب مردم، اگر از طرف ولی‌فقیه نصب نشود طاغوت است»
(صحیفه‌نور ، ج9، ص253)

«من به واسطة ولایتی كه از طرف خدا دارم شما را منصوب می‌كنم»
(همان، جلد 5، ص31)

«من كه ایشان را حاكم كردم یك نفر آدمی هستم كه به واسطة ولایتی كه از شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم»
(صحیفه‌امام،‌ج6،ص59)

ایشان در اجرای حكم الهی پس گرفتن «مشروعیت» كه موجب عزل رئیس‌جمهور می‌شود از مخالفت احدی حتی تمامی ملّت نیز واهمه‌ای نداشتند! چنان‌كه در ماجرای عزل بنی‌صدر فرمودند:
«امروز وظیفه من این است كه او را معزول كنم هر چند فریاد مرگ بر خمینی را در سراسر كشور با گوش خود بشنوم.»
(نهضت امام خمینی(ره)، دفتر سوم، ص354، سید حمید روحانی)
پ. ن :  حضرت علامه مصباح یزدی « مصباح دوستان »‌
 این آموزه، ربطی به مسائل سیاسی ندارد که با رأی مردم در قانون اساسی درج شود. مگر اطاعت خدا را باید در قانون اساسی بیاورند تا واجب شود؟ اگر اطاعت از خداوند در قانون بیان نشود، دیگر اطاعت او واجب نیست؟! این یک اعتقاد دینی است و از مبادی خودش سرچشمه می‌گیرد. اگر روزی ـ خدای‌نکرده ـ ولایت‌فقیه از قانون اساسی هم حذف شد، از اعتبار نمی‌افتد؛ چراکه این اصل، اعتبارش را از لطف خدا و پیغمبر دارد نه از رأی مردم. بسیاری از مسئولان در گذشته به صراحت می‌گفتند که ما ولایت‌فقیه را قبول داریم چون در قانون اساسی است! یعنی اگر از قانون اساسی حذف شد، دیگر آن را قبول نداریم.
موضوع :
سیاسی , سید مجتبی خامنه ای سید احمد خمینیی دیگر ....

حجت الاسلام روح الله بجانی : این شخصیت كه خود یك مجتهد شجاع است و اگر فرزند مقام معظم رهبری نبودند مطمئنا اجتهادش زبانزد عام و خاص می شد در جریان فتنه به تكلیف خود بعنوان یك بسیجی فقط عمل نمود

وقتی كه برخی آقا زاده ها افتضاح ببار آوردند و به لندن متواری شدند. اتاق فكر و مشاورین جریان فتنه كه عروسك های برخی آقایان هستند توطئه تخریب سید مجتبی را طراحی كردند.موضوع :
سیاسی , 

سلام
 
هرچه قدر باخودم فکر میکنم  به نتیجه نمیرسم .

 آخه چرا ؟ چرا افرادی که برای این انقلاب زحمت کشیدند  کتک خوردند و بدو بیراه شنیدند یا به قول حضرت علامه مصباح برای حفظ  انقلاب شلاق خوردن و عمرشون تو این انقلاب صرف کردند حالا دارن چوب لای چرخ انقلاب ونظام میکنند . حالا دیگه خیلی از قانون هایی رو که خودشون وضع کردند قبول ندارند . خیلی از افرادی که باهم بودند و یک زمان قبولشون داشتند حالا دیگه قبول ندارند.

هفته قبل یعنی جمعه 12 اسفند که داشتم خبر گزاری هارو نیگاه میکردم این خبر توجهمو جلب کرد  انشاء‌الله نتیجه انتخابات همان رایی باشد که مردم به صندوق می‌اندازند این جمله احمقانه رو آقای هاشمی رفسنجانی در حال انداختن رای به داخل صندوق گفته بود .

اونجا یکی نبود به آقا بگه شما دیگه چرا ؟ این چه حرفیه ! شما که رئیس تشخیص مصلحت هستید وبه قول بعضی ها از ارکان نظام به حساب مییاین . شما که این رو میگید از دشمنان چه انتظاری میره ...

یا اینکه وقتی آقای خاتمی در اتتخابات شرکت میکنه دشمنان و منافقان کلی سرو صدا میکنند که چرا رفتی و رای دادی .

آقای خاتمی ببین چطور عمل کردی که دشمنان شمارو از خودشون میبینند شما که هشت سال رئیس جمهور بودید شما که روحانی هستید شما که خودتون ادعا میکنید تابع قانون هستید .

 یه خورده که فکر میکنم یاد این حدیث  می افتم حب الدنیا راس کل خطیه
....

موضوع :
دل نوشته , سیاسی , 

روزهای پایانی دهه 1370، هنگام تب وتاب برگزاری هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سعید حجاریان به ملاقات محرمانه ای با سیدمحمد خاتمی رفت. گرچه او همچنان از عوارض ترور نافرجامش در اسفند 1378 رنج می برد، با این حال به محض دیدن رییس جمهور با لحنی گزنده و كلماتی بریده بریده گفت كه اصلاحات به سبب «فقدان نیروی اجتماعی» در حال فروپاشی است؛ چون شما از رهبری اصلاحات امتناع كردید و این چنین «جنبش، بی سر شد» و به زودی «اصلاحات» در ایران خواهد مرد.1 حجاریان از رئیس كابینه یك درخواست فوری داشت؛ این كه خاتمی همزمان «نقش رهبر اپوزیسیون» را نیز بازی كند تا «جنبش نمیرد» اما، او بی درنگ به حجاریان پاسخ داد كه «از سرنوشت بنی صدر می ترسد» و گفت: «من نمی خواهم مثل بنی صدر شوم. چون بنی صدر می گفت در دنیا فقط من هستم كه هم رئیس جمهورم و هم رئیس اپوزیسیون.
پروژه اصلاحات یك «ایدئولوژی انگلیسی» و «رویای آمریكایی» بود كه در كمتر از نیم دهه خاكستر شد و حجاریان خبر مرگ آن را به رئیس جمهور خاتمی داد، اما اسفند 1375 وقتی كه جیمز بیسكاتوری و ریوا ریچموند، معاون وزارت امور خارجه آمریكا و دستیار ارشدش مقدمه گزارش شورای روابط خارجی را پیرامون رابطه «اسلام با علوم انسانی سكولار» و «ارزیابی پروژه جامعه مدنی در ایران» می نوشتند، گویی خبری درباره پشتوانه نازل معرفتی و سرگشتگی های سیاسی فعالان این پروژه نداشتند. آنان آنقدر مجذوب مبالغه های تحلیلگران مثلث سرویس های جاسوسی CIA، MI6 و موساد از قدرت فزآینده گروهی موسوم به «روشنفكران دینی» با محوریت عبدالكریم سروش و سیدمحمد خاتمی بودند كه با اشتیاقی وصف ناپذیر نتیجه گرفتند:
«ظهور «طبقه روشنفكر» در ایران كه آموزش های مدرن را دیده اند و با «علوم غربی» و «سنت های اسلامی» تا حدودی آشنا هستند، بخشی از یك حركت فراگیرتر جهت متلاشی كردن اقتدار دینی جمهوری اسلامی است... این بحث كه «ایدئولوژی دینی» مانع تبعیت از «علم» است و قدرت سیاسی را هم فاسد می كند، در واقع شاخصه های ساختار حاكم در انقلاب ایران را زیرسوال می برد... همچنین این جریان مشروعیت هر نوع حكومت دینی را زیر سؤال می برد.
موضوع :
سیاسی , 


مسلّماً یهودیان و كسانى را كه شرك ورزیده‏اند، دشمن‏ترین مردم نسبت به مؤمنان خواهى یافت... (المائده 82)

داستان مردخای یهود ی و دخترعموی فتنه گرش اِستردر دربار خشایارشا، پادشاه ایران(٦٤٨-٥٤٦)،گواه روشنی است ازحضور انبوه یهودیان درقلمرو دولت هخامنشی. دراین داستان، مردخای با حیله، فرمان عزل وشتی، ملکه ایران را که از فرمان شاه (در حالت مستی) مبنی بر برهنه ظاهر شدن در جشن سرپیچی کرده است، میگیرد.سپس استر زیبا، بانیرنگ مردخای، همخوابه خشایارشا میشود ،دل او را میرباید وسپس به ملكه قدرتمند ایران بدل میگردد .دراین زمان تكاپو ی یهودی اندر سراسر ایران چنان آزار دهنده است كه هامان،وزیر پادشاه هخامنشی،تصمیم به اخراج ایشان میگیرد.ولی او،كه به دروغ در کتاب عهد عتیق"دشمن یهودیان"خوانده شده (در باب دروغگویی و تحریفگری یهودیان در تورات و کتاب مقدس ، همان بس که بارها قرآن آنها را قومی تحریفگر دانسته و آنها را لعن کرده است و گفته مطالبی را به نفع خود می نوشتند و آگاهانه به خدا نسبت می دادند)،بادسیسه استر به دارآویخته میشود. آنگاه، یهودیان، باحمایت استر، به كشتارخونین و وسیع مخالفان خود دست میزنند و مردخای درمقام مرد قدرتمند ایران جای میگیرد .توصیف قساوت آمیز "کتاب مقدس - عهد عتیق – كتاب (سوره) استر" ازقتل عام بزرگان ایرانی به دست این میهمانان نو رسیده در روز سیزدهم ماه ادار حیرت انگیزاست:
ویهودیان بردشمنان خود پیروز شدند ..همه مردم از یهوذیان می ترسیدند و جرات نمی کردند در برابرشان بایستند.تمام حاکمان و استانداران ، مقامات مملکتی و درباریان از ترس مردخای ، به یهودیان کمک می کردند...به این ترتیب یهودیان به دشمنان خود حمله کردند و آنها را از دم شمشیر گذرانده،کشتند.آنها در شهر شوش که پایتخت بود 500 نفر را کشتند...ده پسرهامان بن همدانای، دشمن یهود،راكشتند... و [جسد] ده پسر هامان را[درشوش]به دارآویختند... درروزچهاردهم ماه ادارنیز جمع شده سیصدنفر را درشوش كشتند... و سایر یهودیانی كه درولایتهای پادشاه بودند...هفتاد و پنج هزارنفر از مبغضان خویش را كشته بودند...درروز چهاردهم ماه آرامی یافتند و آنرا روز بزم و شادمانی نگاه داشتند...
این روز یعنی سالروز قتل عام 77000 ایرانی ( باید جمعیت ایران در 2600 سال پیش را در نظر گرفت . با توجه به آنکه جمعیت کم بوده است. این کشتار را می توان یک نسل کشی بحساب آورد) ، هر ساله تحت عنوان عید پوریم توسط یهودیان جشن گرفته می شود و در این روز وقیحانه به جشن و پایکوبی می پردازند.
در حالی که ما ایرانی ها سیزدهم فروردین را نحس دانسته و به یاد قتل عام اجدادمان به کوه و دشت پناه می بریم (تا توسط یهودیان کشته نشویم) آنها باید در جشن نسل کشی آنقدر شراب بنوشند تا تعادل خود را از دست بدهند.
در نقشه خیالی ارض موعود که رژیم جعلی اسرائیل ترسیم کرده علاوه بر پهنه نیل تا فرات استان همدان نیز جزء خاکشان ذکر شده است فقط بخاطر مقبره استر و مردخای ابتدای خیابان شریعتی. باید به ایرانی بودن مسئولان تبریک گفت که نه تنها در هیچ کجا راجع به این واقعه هولناک سخن به میان نمی آورند بلکه برای آنها تابلویی در نظر گرفته می شود تحت عنوان زیارتگاه استر و مردخای!!؟ آیا کلمه زیارتگاه کلمه ای مقدس در فرهنگ شیعی ما نیست؟ آیا ما این واژه مقدس را فقط برای انسان هایی پاک از تبار عشق بکار نمی بریم؟ خواب تا کی؟

بله به همین راحتی (هفتاد و پنج هزار) یا77 هزار  ایرانی بدست یهودیان قتل عام  میشوند ولی اکنون کسی صداش روهم درنمیاره جالب تر اینجاست که برای استر ومردخای درهمدان مقبره ساختن و زیارتگاه شده لازم به ذکراست که این ارامگاه دومین مکان زیارتی یهودیان در دنیاست

منابع
کتاب مقدس، بخش عهد عتیق ، کتاب استر
کتاب زرسالاران یهود، نوشته عبدالله شهبازی، جلد اول ، صفحه 353
موضوع :
اجتماعی , سیاسی , 

سلام سلامی به خوشمزگی ساندیس مخصوصا از این نوع پایین  .
تمام ساندیس های و ساندیس خورهای  دنیا فدای مردم غیور ایران .
حظورتان بسیار پر رنگ  بود .

موضوع :
عکس , سیاسی , دل نوشته , 

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای منتظری

با دلی پر خون و قلبی شكسته چند كلمه‌ای برایتان می‌نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گیرند. شما در نامه اخیرتان نوشته‌اید كه نظر تو را شرعاً بر نظر خود مقدم می‌دانم؛ خدا را در نظر می‌گیرم و مسائلی را گوشزد می‌كنم. از آنجا كه روشن شده است كه شما این كشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال‌ها و از كانال آنها به منافقین می‌سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده‌اید. شما در اكثر نامه‌ها و صحبت‌ها و موضعگیری‌هایتان نشان دادید كه معتقدید لیبرال‌ها و منافقین باید بر كشور حكومت كنند. به قدری مطالبی كه می‌گفتید دیكته شده منافقین بود كه من فایده‌ای برای جواب به آنها نمی‌دیدم. مثلا در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودی كه در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محكوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید كه چه خدمت ارزنده‌ای به استكبار كرده‌اید. در مساله مهدی هاشمی قاتل، شما او را از همه متدینین متدین‌تر می‌دانستید و با اینكه برایتان ثابت شده بود كه او قاتل است مرتب پیغام می‌دادید كه او را نكشید. از قضایای مثل قضیه مهدی هاشمی كه بسیار است و من حال بازگو كردن تمامی آنها را ندارم. شما از این پس وكیل من نمی‌باشید و به طلابی كه پول برای شما می‌آورند بگویید به قم منزل آقای پسندیده و یا در تهران به جماران مراجعه كنند. بحمد الله از این پس شما مساله مالی هم ندارید. اگر شما نظر من را شرعاً مقدم بر نظر خود می‌دانید -كه مسلماً منافقین صلاح نمی‌دانند و شما مشغول به نوشتن چیزهایی می‌شوید كه آخرتتان را خراب‌تر می‌كند-، با دلی شكسته و سینه‌ای گداخته از آتش بی‌مهری‌ها با اتكا به خداوند متعال به شما كه حاصل عمر من بودید چند نصیحت می‌كنم دیگر خود دانید:     19 سال گذشت

1 - سعی كنید افراد بیت خود را عوض كنید تا سهم مبارك امام بر حلقوم منافقین و گروه مهدی هاشمی و لیبرال‌ها نریزد.

2 - از آنجا كه ساده‌لوح هستید و سریعاً تحریك می‌شوید در هیچ كار سیاسی دخالت نكنید، شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد. 

3 - دیگر نه برای من نامه بنویسید و نه اجازه دهید منافقین هر چه اسرار مملكت است را به رادیوهای بیگانه دهند. 

4 - نامه‌ها و سخنرانی‌های منافقین كه به وسیله شما از رسانه‌های گروهی به مردم می‌رسید؛ ضربات سنگینی بر اسلام و انقلاب زد و موجب خیانتی بزرگ به سربازان گمنام امام زمان -روحی له الفدا- و خون‌های پاك شهدای اسلام و انقلاب گردید؛ برای اینكه در قعر جهنم نسوزید خود اعتراف به اشتباه و گناه كنید، شاید خدا كمكتان كند.

و الله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را ساده‌لوح می‌دانستم كه مدیر و مدبر نبودید ولی شخصی بودید تحصیل‌كرده كه مفید برای حوزه‌های علمیه بودید و اگر این گونه كارهاتان را ادامه دهید مسلما تكلیف دیگری دارم و می‌دانید كه از تكلیف خود سرپیچی نمی‌كنم. و الله قسم، من با نخست‌وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی می‌دانستم. و الله قسم، من رای به ریاست جمهوری بنی‌صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم.

سخنی از سر درد و رنج و با دلی شكسته و پر از غم و اندوه با مردم عزیزمان دارم: من با خدای خود عهد كردم كه از بدی افرادی كه مكلف به اغماض آن نیستم هرگز چشم‌پوشی نكنم. من با خدای خود پیمان بسته‌ام كه رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم؛ اگر تمام جهان علیه من قیام كنند دست از حق و حقیقت برنمی‌دارم.

من كار به تاریخ و آنچه اتفاق می‌افتد ندارم؛ من تنها باید به وظیفه شرعی خود عمل كنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شریف و نجیب پیمان بسته‌ام كه واقعیات را در موقع مناسبش با آنها در میان گذارم. تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام؛ سعی كنند تحت تاثیر دروغ‌های دیكته شده كه این روزها رادیوهای بیگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش می‌كنند نگردند. از خدا می‌خواهم كه به پدر پیر مردم عزیز ایران صبر و تحمل عطا فرماید و او را بخشیده و از این دنیا ببرد تا طعم تلخ خیانت دوستان را بیش از این نچشد. ما همه راضی هستیم به رضایت او؛ از خود كه چیزی نداریم، هر چه هست اوست. و السلام.

یكشنبه 6 / 1 / 68

روح‌الله الموسوی الخمینی

(صحیفه نور/ جلد 21 - صفحه 330)
موضوع :
سیاسی , 

به نام خدا .
استان همدان طی چند روز اخیر شاهد یک اتفاق بسیار شگفت انگیز  بود . اتفاقی که خیلی زودتر از اینها انتظار آنرا می کشیدیم آن هم اعتراض به عملکرد استاندار همدان توسط عده ای جوان با بصیرت { بله با بصیرت نه بی بصیرت} اعتراض به بی بصیرتی یک مسئول استانی .  کسی که فکر می کنم اصلا نمی داند معنای بصیرت چیست!!
آیا می توان از کسی چیزی را درخواست کرد که آنرا ندارد . استاندار همدان مصداق بارز همین جمله است.  او بصیرتی ندارد که بخواهیم از او درخواست کنیم در مورد بصیرت آنهم در روز بصیرت یعنی 9 دی صحبت کند.  روزی که اوج  بصیرت مردم ایران اسلامی در فتنه بود پس باید گفت اعتراض به یک مسئول بی بصیرت آنهم در روز 9دی  بخاطر نداشتن بصیرت درست و بجا است نه به زعم برخی ها اشتباه باشد . استانداری که بی بصیرتی خود را در نامه سیزده استاندار که در حمایت از جریان انحرافی نوشتن نشان داد نامه ای که می توان از آن دهن کجی به مقام معظم رهبری نام برد . استانداری که هنوز بخاطر این عمل نا آگاهانه حاضر نشده است از مردم عذر خواهی کند امام جمعه محترم جناب آقای محمدی در جواب به این  اعتراض گفتند : که اعتراض خود را به مراجع مربوطه بیان کنید !! آیا کسی نیست به امام جمعه بگوید هنوز بدن کسانی که در مورد مطالبه خود از موسسه احسان الزهرا به استانداری مراجعه کرده و به عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کرده بودند درد می کند نوامیس ملتی که در جواب اعتراض خود باتومهای استانداری را تجربه کرده اند . آیا اعتراض آنها حق نبود پس چرا مراجع مربوطه چنین جواب دادند ؟؟ کسی نیست  به حاج آقا بگوید : حاج آقا به کجا اعتراض کنیم بجایی که در جواب اعتراضمان باتوم ببینیم و بدن درد بگیریم . بله وقتی که نمیتوان اعتراض را به مراجع مربوطه رساند باید اعتراض را به نماز جمعه اورد و اعلام کرد . حاج اقا مگر نماز جمعه سیاسی و عبادی نیست این اعتراض مگر به عملکرد سیاسی یک مسول نبود پس چه جای اشکال و بی بصیرتی است ایا مردم بی بصیرت هستند یا با بصیرت یاد مقام معظم رهبری امام خامنه ای افتادم که طی این چند سال رهبری خود جز تعریف و تمجید از مردم دیگر نسبت  ناروایی را به مردم ندادند حتی این فتنه 88 را که بادرایت و هوشیاری خود از نظام دفع کردند باز به بصیرت مردم نسبت دادند و به مردم افرین گفتند خوب است امام جمعه رهبر نیست . حالا چه شده است که این مردم با بصیرت بی بصیرت شده اند حضرت ایت الله :  قهر کردن از نماز جمعه اشتباه نیست؟ ایا بی بصیرت خطاب کردن مردم  تناقض با بیانات رهبری نیست ؟ حاج اقا  کسی که شما را به  خاطر برگشتن به نماز جمعه به خون شهدا قسم داده بی صیرتی  نکرده است ؟ مگر خون پاک شهدا بازیچه است که هر کس را به  خاطر هر کاری قسم بدهند ؟ ایا این کار شما تاثیر منفی بر جمعیت نمازگزاران نماز جمعه نمیگزارد؟ ایا این قهر شما  بی حرمتی و پایین اوردن جایگاه امام جمعه نبود ؟ شما اشتباه نکردید ؟ ایا مقایسه مردم با بصیرت اکنون با مردم بی بصیرت زمان امیر المومنین درست است ؟ خروج خوارج بر امام زمان خود بود . ایا استاندار بی بصیرت امام است که اعتراض سیاسی به حق به او بی بصیرتی باشد حال حاج اقا مردم بی بصیرتی و اشتباه کرده اند یا  شما ....؟!!!

موضوع :
اجتماعی , سیاسی , 

سلام
روز گذشته 9دی در نماز جمعه همدان اتفاق نادر و جالبی رخداد ..

اقای پیریایی استاندار همدان سخنران پیش از خطبه هابودند که شروع به سخنرانی کردند که بعد از چند دقیقه سخنرانی  بااعتراض جمعی از مردم که باشعارهای مرگ بر منافق ومرگ بر ضد ولایت فقیه اعتراض خود را نشان دادند رو به رو شدند .
اعتراضات بی دلیل نبود مردم از کارهای احمقانه استاندار خسته شده بودند او  یکی از سینزده استاندارانی بود که از مشایی حمایت کرد و همچنبن  داستانهای مربوط به تیم پاس همدان و ول خرجیهای او  و کتک خوردن نوامیس مردم به دستور استاندار  که برای گرفتن حق خودشون جلوی استانداری تجمع کرده بودندو همچنین داستان جشنواره کودک و حمایت ایشون از بی بندو باری ودلایل های بسیاری دیگر که یاعث شد مردم اعتراض کنند 
باادامه یافتن اعتراضات مردم پیریایی سخنرانی را نیمه تمام گذاشت و رفت در حقیقت قهر کرد  .در این لحظه بود که اتفاق نادر و در نوع خود جالبی رخ داد واین بود که امام جمعه از این که مردم در نماز جمعه  علیه پیریایی اعتراض کردند به شدت ناراحت شد و نماز جمعه رو ترک کرد ولی با واسطه گری و کلی قسم دادن برگشت و به بیان خودش من را به خون شهدا قسم دادند که برگشتم و امام جمعه همدان آقای محمدی پشت تریبون رفت و با كمال ادب و احترام شروع كردن به توهین به اون دسته از مردمی كه بر علیه استاندار شعار داده بودن و با لحن بسیار تند انها را بی بصیرت خواند و صفات بسیار بدی را حواله انهاکرد
 در پایان نماز جمعه که قرار بود راهپیمای 9دی صورت بگیرد به خاطر همین قهر استاندار و امام جمعه لغو شد .

 موضوع :
اجتماعی , سیاسی , 
موضوع :
سیاسی , 

ملک عبدالله پادشاهی است که هرکسی به دیدار آن نائل می شود ناخواسته به سمت او رفته و خم می شود البته لال هم می شود .

از بزرگترین افراد تا کوچکترین آنها فرقی ندارد چه رئیس جمهور آمریکا باشد چه یک وزیری که به زور یک رئیس دفتر( آقای بوق)  شده است وزیر امور خارجه .  آلبوم عکس ها را که نگاه می کنی از کلینتون تا اوباما همه خم می شوند. نگویید که آمریکا و عربستان با هم دوست هستند که ناراحت می شوم. دوست و دشمن ندارد حتی ما که این روز ها زیر فشار قطع نامه ای از طرف  عربستان هستیم  هم  دولا می شویم و ادای احترام می کنیم .

تازه آنقدر محو تماشای ملک عبدالله می شویم که تمام خط و مرز هایمان فراموش می شود . بحرین ، تهدید آمریکا ، پرونده پسر سفیر عربستان و….  همه فراموش ، زبان در نیام و  خلاصه بنشینیم  به زبان غیر رسمی تسلیت و حال و احوال .

اصلا ما را با عربستان چه کار؟ کشور های دوست ملتش کشته می شوند  و نابود می شوند ؛ هیچ دولت مردی به فکرش نیست که پیامی بدهد، حرکتی کند ! باز هم دم حلال احمر گرم! بلند می شود و در کمپ ایران آبرو می خرد ولی ولیعهد که مُرد همه برویم که ملک جان خدایی نکرده خم به ابروی مبارکش نیاید. این روز ها خبر تهدید ها و رجز خوانی ها گوش مردم را کر کرده است. عربستان را  هم  که نگو در این آب گل آلود گیر داده است به سفیر  و پسرش که ای دنیا ما از دست ایرانی ها امنیت نداریم قطع نامه ای تصویب کنیم تا امنیتمان تضمین شود.

یادمان نرفته است حرکت آقای صالحی را که برای کم کردن غم از دست دادن ولیعهد عربستان ،چنان عزت ایران  را در مقابل پادشاه وهابی  خم کرد که گویی پسر دایی ملک عبدالله است و پسرخاله ی ولیعهد جوانمرگ شده .

مصاحبه ای دیدم از آقای وزیر که مدتی در بهت ماندم  . جناب صالحی  خیلی شیک و با کلاس  جلوی دوربین رسانه ی ملی می آید و می گوید ما از دولت عربستان توقع نداشتیم علیه یک کشور مسلمان چنین عملی انجام دهد  این کار اصلا به صلاح اسلام و اتحاد و .. نیست .اگر فلان کنید ما بهمان می کنیم  و ….. منظورش همان درخواست صدور قطع نامه علیه ایران است .

خیلی ببخشید ، وقتی برای عرض تسلیت خدمت ملک عبدالله رسیدید ماجرای ترور فرزند سفیر عربستان در آمریکا یادتان نبود ؟ آیا شما که سنگ بحرین را به سینه می زنید فراموش کردید همین عربستان از خود ریاض تا منامه  لشگر زره ای راه انداخته بود ؟ قربان یقه ی برگردانتان بشوم که هنوز نمی دانید وزیر امور خارجه باید لباس دیپلمات ها در اماکن رسمی حاضر شود  ، لکنت زبان داشتید که حرفی نزدید یا دلتان به خاطر داغ از دست دادن عزیز پادشاه سوخت و حرفی در مورد چنین اتهام سنگین نزدید؟

خلاصه تکلیفمان چیست ؟ این آش پخته شده ی آقای رئیس دفتر روغنش از وجب و متر گذشته ، اگر منوچهر متکی بود به راستی چه می کرد ؟ گردن خم می کرد و یادم تو را فراموش ؟ نمیدانم چه بگویم به یاد فیلم حاجی واشنگتون افتادم که استاد انتظامی  نقش سفیر دولت ایران را در آمریکا داشت و وقتی در میدان سیاست آمده بود به جدای کار خود، از ترس همه چیز را به باد فراموشی سپرده بود. خلاصه فراموشی بد نیست ولی نه زمانی که پای آبرو و شرف و امنیت ایران اسلامی در میان باشد …

این اتفاق مشتی بود از خروارها نمونه ای که از جنابعالی روی داده است. بد نیست گاهی اوقات نگاهی هم به وصیت نامه سیاسی بنیانگزار انقلاب اسلامی نیز بیاندازید تا بشناسید خادمین حرمین شریفین را.

اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا!
موضوع :
سیاسی , 


تعداد صفحات : 2

 | 1 |  2 | 
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ   |   Designed By Ashoora.ir
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic