هر فردی در اطراف خودش به دو صورت نگاه میشود !
افرادی که موافق او هستند و دوستش دارند

افرادی که مخالف وی هستند و دوستش ندارند
قسم سومی ندارد این ماجرا

این دوست داشتن ها و نداشتن های افراد ارزشی ندارد و مهم این است که ظرفیت وجودی هر فرد چقدر از خدا پر باشد ! و ملاک اصلی در هر فرد وجود تقواست !
حالا اگر تقوا بود دوست داشتن ها بیشتر میشود و خود فرد هم دیگران را دوست دارد ! 

افرادی را در کنار خود میبینیم که مورد توجه و دوست داشتن دیگران هستند اینها لزوما افراد با تقوایی هستند !

+ دوست داشتن شخص به خاطر جایگاهش مصداق دوست داشتن نیست
+ به نظر بنده ملاک با تقوا بودن یا نبودن یک فرد را میشود از اخلاق فرد فهمید
فردی که اخلاق ندارد تقوا ندارد

+ بین اخلاق و ادب فرق است
+ بی خود خود را درگیر این دنیا کرده ایم ......

موضوع :
دل نوشته , اجتماعی , مذهبی ,