این روزها شادی و غم ، فرقی برایم ندارد
بی تو بهشت و جهنم ، فرقی برایم ندارد

وقتی قرار است انسان ، بازنده باشد همیشه
دعوای شیطان و آدم ، فرقی برایم ندارد

من یک بیابان خشکم ، بی حاصلم ، شوره زارم
رگبار و باران نم نم ، فرقی برایم ندارد

مانند تهمینه هستم ، بازنده ی هر دو صورت
پیکار سهراب و رستم ، فرقی برایم ندارد

دستم به دامانت ، ای عشق ! کاری کن امشب بمیرم
دست و تو با ابن ملجم ، فرقی برایم ندارد

دعامون کنید لطفا .....موضوع :
دل نوشته ,