*به لطف حضرت بانو ساکن شدیم در جوار ملکوتیش*
.
.
.
.

*اینجا قم است*