وجود مختص خداوند است و اوست که همیشه می ماند و ماندگار است و هر چه غیر خداوند وجود ندارد و عدم است , یعنی ماندگاری ندارد ! و همچنین هر چه که در راستای خداوند و امر او باشد به دلیل اصل وجود , وجود پیدا میکند و ماندگار میشود و هر چه هم که در راستای خداوند و امر او نباشد وجود پیدا نمیکند و ماندگار نیست ! اگر میخواهیم کارها و افعال یا هر چیز دیگر از ماندگار بماند باید برای خداوند باشد وگرنه اگر برای غیر باشد دیگر ماندگار نیست ! زیرا هرچیزی که برای خداوند باشد یا متصل به او  باشد میرود زیر بیرقش و وجود پیدا میکند و وجود محال است به عدم تبدیل شود ! در طول تاریخ بسیار دیده ایم و شاهد بوده ایم کارهایی را که برای خدا بوده و ماندگار شده و کارهایی که برای غیر بوده و از بین رفته !
در تاریخ شاعران مختلفی آمده اند و رفته اند اما شعر عده ای ماندگار شده است و دلیلش هم این است که برای خداوند سروده شده و لذا وجود پیدا کرده است .
کتاب های زیادی نوشته شده که بسیاری از آنها فراموش شده اند , کارهای بزرگی صورت گرفته اما بعد از مدتی فراموش شده , خدمات خوبی انجام شده اما همه فراموش شده ...

+ شهید نمونه ی بارز و آشکار قدم برداشتن برای خداست! شهید اگر خدایی نبود ماندگار نمیشد +
+ اگر میخواهیم عشقمان ماندگار باشد باید خدایی و یا در راستای اوامر الهی باشد +

گاهی اوقات اینقدر منیت وجودمان فوران میکند که فکر میکنیم برای خودمان کسی شده ایم و شده ایم یکی از بهترین بندگان خدا ، شده ایم عبد صالح خدا ، خود را از دیگران بهتر میدانیم و دیگران را گناهکار و نافرمان خطاب میکنیم و نگاهمان به دیگران از بالا به پایین است !
اما همه ی این فکر و تصور ها و خود برتر بینی ها جز خیالات و تصورات واهی ذهن ما نیست و هیچ واقعیت بیرونی ندارد ! خیلی از گناه نکردن های ما سالبه ی به انتفای موضوع است برای تک تک ما ، یعنی هیچ گونه موقعیت گناه کردن پیش نمی اید تا امتحان شویم و خود را محک بزنیم اما در ذهن خود تصور این را داریم که اگر در موقعیت گناه قرار بگیریم سربلند بیرون می اییم ، عجب خوش خیال هستیم اگر نوع زندگی و محیط ما پر و مملو از گناه بود و خود را نگه داشتیم باید به خودمان ببالیم نه آن زمانی که در معرض هیچ گناهی قرار نمیگیریم و خود را برتر میدانیم !
این را هم خیلی از ما نمیفهمیم که گناه ها نسبت به آدمها و اشخاص و محیط متفاوت است ، مثلا خیلی از ما شاید مرتکب دزدی یا قتل ، خوردن مسکرات و امثالهم نشویم فقط به دلیل محیط زندگی اما به راحتی مرتکب گناه های مثل غیبت ، نگاه به نامحرم ، شوخی با نامحرم ، زدن تهمت و حرف گویی بر علیه دیگران ، تجسس و دخالت در امور شخصی دیگران و هزاران گناه دیگر که در بین ما کم و بی توجه جلوه داده شده  و به راحتی هم مرتکبش میشویم !!

از چشمهای من هیجان را گرفته اید
این روز ها عجیب خودتان را گرفته اید
با این سکوت و نگاه و غضب به چشم
حرف و کلام و دهان را گرفته اید
حرفه بدی نمی زنم اما شما به فحش
از این غزل تمام بیان را گرفته اید
خانم جسارت است ببخشید یک سوال
با اخمتان کجای جهان را گرفته اید؟
خانم شما که درس نخواندید پس کجا؟
کی ؟ دکترای زخم زبان را گرفته اید؟
باشد قبول نامه دگر من نمی دهم
آخر چرا کبوترمان را گرفته اید؟
بر مانیامده دل کندن از شما
آخر شما تمام زمان را گرفته اید