دیگر دلم هوای این شهر را ندارد
حال قریبی دارد
بیقراری میکند
به سرش هوای سوریه زده
آنجایی که میگویند معبری به آسمان باز شده است
آنجایی که شهادت رخی نشان داده است ....
ما می آییم برای رضای خدا !!


http://modafeoon.com/wp-content/uploads/2013/09/modafeoon-poster-5.jpg

صید را زنده گرفتن هنر صیاد است .....