.
.
.

"کفر متحرک" به اسلام می رسد ولی "اسلام راکد" به کفر می رسد!

"سلمان ها" در حالی که کافر بودند، حرکتشان آنها را به رسول رسانید ولی "زبیرها" در حالی که با رسول بودند، رکودشان آنها را به کفر کشاند....

تولدم مبارک

 


چشم در تاثیر زیبایی از ابرو كمتر است

مستی ابروی یار از گیسوی او كمتراست