شبهه ای را مطرح میکرد که شهید میدان معرکه کفن نمیخواهد ! پس چرا میگویید امام حسین علیه السلام کفن نداشت و برایش کفن نیاوردند !!!
یا صاحب الزمان .....
شهید میدان معرکه در صورتی کفن نمیخواهد که لباس در تن داشته باشد و در این صورت نیاز به کفن ندارد !! اما امام حسین علیه السلام عریان بود .....
یا فاطمه الزهرا شرمنده ایم از این حرف ها .....در بین اصحاب امام حسین علیه السلام بدجور حر بن یزید ریاحی را دوست داریم .....

ابروی کبودم چه به ابروی تو رفته 

این موی پر از پنجه به گیسوی تو رفته

 این زلف شکن اندر شکنم شانه نخورده

این موی پریشان به خم موی تو رفته

هر چند که جا گوشه ویرانه گرفتم

عطر نفسم بر لب خوش بوی تو رفته

تنها نشده شکل تو دندان شکسته

این دنده پهلو به پهلوی تو رفته

با مادر خود فاطمه گفتم شب دیدار

بازوی ورم کرده به با زوی تو رفته

تا باز کنم پلک تو را باز بیفتد

چشمان تو بر دختر کم روی تو رفته

از پای همه قافله خلخا ل ربودند

از دست نگفتی که النگوی تو رفته