در قبایل عرب مرسوم است که اگر شخصی از دنیا برود اطرافیان او برایش کفن هدیه میفرستند ! برادرانش ، همسایگانش ، اقوام ، و آشنایانش !!
نقل کرده اند که یکی از شیعیان امیر المومنین از دنیا رفت و برایش 70 کفن هدیه فرستادند !!
حالا خودتان وقایع کربلا و روز عاشورا را مرور کنید .....

اسمت که حسین باشد محرم به محرم از نگاه دیگران نمیتوانی فرار کنی !! جور دیگر نگاهت میکنند ! جور دیگر صدایت میکنند ! احترام خاصی برایت قائل اند !