نشسته بود در مقابلش و با یک لحن تند و با حالتی عصبانی با او صحبت میکرد و مدام سرزنشش میکرد و طرف مقابل از شدت خجالت عرق کرده بود ، سرش را پایین انداخته بود و فقط گوش میکرد ، حرفهایش تمام شد و آن جوان از روی صندلی بلند شد و رفت ، بنده خدا از شدت خجالت نمیتوانست سرش را بالا بگیرد!!

آن جوان که رفت من از طرف مقابل سوال کردم چرا با این لحن تند با او صحبت میکردی ؟ سریع جواب داد امر به معروف و نهی از منکر میکردم!! گفتم خوب ، کار خوبی میکردی اما میتوانستی آرام تر و ومودبانه تر با او صحبت کنی با این حالت تو امر به معروف تاثیر کمتری دارد ! ناراحت شد و حرفم را قطع کرد و گفت خودم دیدم داشت با همکلاسی پسرش صحبت میکرد !! و بدتر از این مانتویی هم هست و چادر نمیپوشد !! حالا به من میگویی با لحن آرام او را امر به معروف و نهی از منکر کنم !! من با شنیدن دلایل امر به معروفش مبهوت ماندم و خیلی ناراحت شدم که چرا عده ای بدون سواد و علم دینی احکام دین و شرع را اجرا میکنند ، این فرد حتی معنای امر به معروف و نهی از منکر را نمیدانست و نفهمیده بود که حتما باید منکری صورت بگیرد تا ما امر به معروف کنیم یا معروفی ترک شود تا نهی از منکر کنیم و تعریف منکر و معروف حلال و حرام است یعنی حتما باید کار حرامی انجام شود تا ما امر به معروف و نهی از منکر کنیم و یا بالعکس ، حالا آن دختر چه کار حرامی را انجام داده بود ! آیا صرف صحبت کردن با همکلاسی پسر کار حرامیست ؟ و یا پوشیدن مانتو کار حرامی است ؟ چرا ما با ندانستن صحیح احکام دست به اجرای آنها میزنیم و دین و احکام آن را هرطور که دوست داریم اجرا میکنیم !حالا اگر آن دختر که خجالت کشید و تحقیر شد بفهمد که کارش حرام نبوده و مستحق این نوع برخورد نبوده چه حسی پیدا میکند ، برایش زدگی از دین و مذهبی ها پیش نمی اید ، نمیگوید به اسم دین و امر به معروف من را خجالت زده و تحقیر کردند در صورتی که هیچ کار حرامی انجام نداده بودم !! امر به معروف و نهی از منکر فقط اختصاص به واجبات و محرمات دارد حتی در امور مستحب و مکروه امر به معروف وارد نیست چه برسد به امور مباح ، و از شرایط اجرای امر به معروف و نهی از منکر این است که آن شخصی که میخواهد این فعل را انجام دهد امر به معروف و نهی از منکر را بشناسد تا امر به منکر و نهی از معروف نکند . متاسفانه همین ماها هستیم که با این کج فهمی های دینی خود دین و مذهب را در بین مردم کمرنک کرده ایم ، همین ما هستیم که مردم را بدبین به کسانی کرده ایم که واقعا دین و احکامش را میفهمند و میشناسند و به معنای واقعی کلمه مذهبی هستند نه مثل امثال ما که به اصطلاح مذهبی هستیم ، ما هستیم که اشتباهاتی را که انجام میدهیم را با برچسپ دین می پوشانیم و به کار هایمان وجه شرعی و دینی میدهیم و دین را میکنیم سپری در مقابل اشتباهات خودمان ، بسیار دیده ام از این نوع برخوردها و بسیار هم دیده ام کسانی را که به دلیل همین اشتباهات نسبت به دین و مذهبی ها بدبین شده اند ، ایا میتوانیم با این اعمال خود پاسخگویشان باشیم !!

در طول تاریخ کم ضربه نخورده ایم از این افراد که دین را نمی فهمیدند و تفسیرش میکردند و مجریانش بودند!!