نه آنقدر خوب هستیم که برای ماندنمان در این راه تلاش کنند

و نه آنقدر بد که عذرمان را بخواهند !!

سخت است سربار بودن برای تو آقا ....