همیشه و در همه حال احتیاج به نگاه و نظر خدا و اهل بیت دارم اما این روزها خیلی بیشتر نیازمند هستم !!

خیلی از اوقات دیگر عقل راه به جایی نمیبرد ! مشورت هم كمك نمیكند ! هر چه قدر هم كه فكر میكنی فایده ندارد !!

اینجا ها باید فقط خدا و اهل بیتش كمك كند  ....

واقعا اگر راهنمایی خدا نباشد اصلا نمیشود تصمیم درست گرفت !!

التماس دعای مخصوص

زیاد دعام كنید
موضوع :
دل نوشته ,