چقدر برایم عذاب آور است که گاهی اوقات به هیچ گناهی گناهکار میشوم !!


ایستادم به روی پنجه ی پا اما حیف
دست او از سر من رد شد و بر مادر خورد ...
برای یک پسر چقدر سخت است که مادرش را در کوچه آنهم در مقابل چشمهایش سیلی بزنند !!
امام حسن برایت بمیرم ...