نوع و شکل تشکیل انقلاب اسلامی آن چیزی بود که انتظارش را داشتیم اما ادامه کار انقلاب و حکومت اسلامی آن چیزی نبود که انتظارش را داشتیم  ، یعنی نگذاشتند حکومت به معنای واقعی حکومت باشد  ، نگذاشتند ولی فقیه که نائب عام امام زمان است اختیارات تامه خود را اجرا کند  ، کم کم اختیارات را از ولی فقیه که ولایت مطلقه دارد را گرفتند و منتقل به مردم کردند به اسم دموکراسی اسلامی و یا مردم سالاری دینی !! نمیدانم این مردم سالاری دینی که خود جمله آن بی محتواست را از کجای دین و اسلام بیرون کشیده اند ! در صدر اسلام که با حظور پیامبر و ائمه همراه بود مردم در تعیین مناسب حکومتی و کشوری دخیل نبودند و سردمداران حکومت را خلیفه مشخص میکرد بدون انکه مردم نقشی را داشته باشند ، البته عده ای میگویند تمام این اختیارات در گرو ولی فقیه است و ایشان تنفیض کرده اند اختیارات را ، اما انچه که در عمل و واقعیت میبینیم اینطور نیست یعنی با این روند پیش امده رهبر نمیتواند یک شخصی را که مردم انتخاب کرده اند  برکنار کند هرچند این حق را دارد . متاسفانه عرصه را طوری چیدند که با وجود اختیارات تامه ولیه فقیه در امور اجتماعی نتواند این اختیارات را عملی کند و جامعه ی عمل بپوشاند ، ما اختیارات ولیه فقیه را فراتر از قانون اساسی میدانیم اما اگر ولی فقیه بخواهد قانونی را لغو کند عکس العمل سیاسیون و مردم چیست ؟
نمیدانم این حکومت اسلامی است یا مردمی !! اگر اسلامی است همین اسلام دستور داده است که تمام اختیارات حکومتی باید به دست رهبر باشد از انتخاب رئیس جمهور گرفته تا انتخاب استاندار ها و فرماندار ها و این کاملا مشخص است که متولی امر باید آمرین خود را انتخاب کند نه شخص دیگری! آیا مردمی که به راحتی گول حرف های به ظاهر خوب افراد را میخورند میتوانند  تشخیص صحیحی داشته باشند ؟ آیا میشود سرنوشت کشور اسلامی و دین را به دست مردم بسپاریم که با یک انتخاب اشتباه خود سرنوشت کشور را عوض کنند ؟