سلام

نمیفهمم‏ ‏چه‏ ‏جریانی‏ ‏یا‏ ‏چه‏ ‏فکری‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏صدا‏ ‏و‏ ‏سیما‏ ‏را‏ ‏تغذیه‏ ‏و‏ ‏پشتیبانی‏ ‏فکری‏ ‏میکند‏

‏صدا‏ ‏و‏ ‏سیمایی‏ ‏که‏ ‏میشود‏ ‏گفت‏ ‏بیشترین‏ ‏تاثیر‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏نگرش‏ ‏و‏ ‏تفکر‏ ‏مردم‏ ‏دارد‏ ‏تاثیر‏ ‏گذارترین‏ ‏نگاه‏ ‏بین‏ ‏مردم‏ ‏است‏ ‏سازمانی که نقش مهمی را در تربیت کودکان دارد

 اما‏ ‏با‏ ‏این‏ ‏همه‏ ‏تاثیرات‏ ‏مهم‏ ‏و‏ ‏حساسش اصلا‏ ‏قابل‏ ‏تشخیص‏ ‏نیست‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏سازمان‏ ‏از‏ ‏کجا‏ ‏تغذیه‏ ‏فکری‏ ‏و‏ ‏فرهنگی‏ ‏میشود‏ ‏این‏ ‏سازمان‏ ‏نه‏ ‏از‏ ‏حوزه‏ ‏و‏ ‏نه‏ ‏از‏ ‏دانشگاه‏ ‏خط‏ ‏میگیرد‏ ‏از‏ ‏هیچ‏ ‏یک‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏دو‏ ‏تغذیه‏ ‏فکری‏ ‏نمیشود‏ ‏البته‏ ‏شاید‏ ‏کمی‏ ‏حوزه‏ ‏و‏ ‏دانشگاه‏ ‏دخیل‏ ‏باشند‏ ‏اما‏ ‏مطمئنا‏ ‏خط‏ ‏دهی‏ ‏اصلی‏ ‏به‏ ‏غیر‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏دو‏ ‏گروه‏ ‏است‏

‏شاید‏ ‏هم‏ ‏از‏ ‏مردم‏ ‏و‏ ‏عرف‏ ‏پیروی‏ ‏میکنند‏ ‏اما‏ ‏ایا‏ ‏واقعا‏ ‏صدا‏ ‏و‏ ‏سیما‏ ‏از‏ ‏مردم‏ ‏و‏ ‏عرف‏ ‏پیروی‏ ‏میکند‏ ‏‏!‏!! ایا این پیروی صحیح است ؟؟؟

 مردمی‏ ‏که‏ ‏خود‏ ‏هیچ‏ ‏معلوم‏ ‏نیست‏ ‏رفتارو‏ ‏فرهنگشان‏ را‏ ‏از‏ ‏کجا‏ ‏تامین‏ ‏میکنند مردمی که خودشان هم ‏نه‏ ‏از‏ ‏حوز‏ه‏ ‏و‏ ‏نه‏ ‏از‏ ‏دانشگاه‏ ‏تفکر‏ و خط ‏میگیرند‏  ‏مردمی‏ ‏که‏ ‏نه‏ ‏از‏ ‏روی‏ ‏عقل‏ ‏بلکه‏ ‏از‏ ‏روی‏ ‏عرف‏ ‏رفتار‏ ‏میکنند‏ مردمی که رفتار غیر عقلی را بر رفتار عقلی ترجیح میدهند ‏و‏ ‏باز‏ ‏هم‏ ‏جای‏ ‏سوال‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ایا‏ ‏مردمی‏ ‏که‏ ‏رفتار‏ ‏غیر‏ ‏عقلایی‏ ‏دارند‏ ‏میتوانند‏ ‏منشأ خط‏ ‏دهی‏ ‏و‏ ‏تفکرات‏ ‏صحیح‏ ‏باشند‏ ‏احساس‏ ‏میکنم‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏مساله‏ ‏دچار‏ ‏دور‏ ‏‏شده‏ ‏ایم‏ ‏یعنی‏ ‏صدا‏ ‏وسیما‏ ‏از‏ ‏مردم‏ ‏تفکر‏ ‏‏میگیرد‏ و‏ ‏مردم‏ ‏هم‏ ‏از‏ ‏صدا‏ ‏و سیما‏ ‏

دوستان‏ ‏بروید‏ ‏به‏ ‏فلاسفه‏ ‏بگویید‏ ‏توانستیم‏ ‏باطل‏ ‏نبودن‏ ‏دور‏ ‏را‏ ‏نشان‏ ‏دهیم‏ 

و شاید هم اصلا اینطور نباشد و یک عده خاص با تفکرات خاص صدا و سیما را پشتیبانی میکنند عده ای که هیچ وقت خودشان را در صدا و سیما نشان نداده اند عده ای که با نفوذ خود این سازمان رادر اختیار تفکرات خود قرار داده اند و از انجایی که این سازمان زیر نظر رهبر انقلاب حضرت امام خامنه ای است میخواهند تمام مشکلات و نقص ها را متوجه شخص رهبری کنند

واقعا این سازمان برایم شده است معادله چند مجهولی !!!!

من‏ خیلی‏ ‏از‏ ‏مشکلات‏ ‏صدا‏ ‏وسیما‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏میبینم‏ ‏که‏ ‏منبعی‏ ‏برای‏ ‏خط‏ ‏دهی‏ ‏فکری‏ ‏و‏ ‏فرهنگی‏ ‏ندارد‏ و اصلا هم به بیانات رهبر انقلاب گوش فرا نمیدهد ‏و‏ ‏اگر‏ ‏این‏ ‏سازمان‏ ‏واقعا‏ ‏بخواهد‏ تغیر‏ ‏کند‏ ‏باید‏ ‏قبول‏ ‏کند‏ ‏که‏ ‏حوزه‏ ‏و‏ ‏دانشگاه‏ ‏ناظر‏ ‏برسازمان‏ ‏باشد‏ ....


حضرت امام خامنه‏ای : به هر حال اینكه سیئات صدا و سیما دامن رهبر را خواهد گرفت، این را هم چیز كمی نگیرید، به هر حال وجود خواهد داشت یك چیزهایی ما بایستی سیئات واقعی و گناهان را از صدا و سیما تا آنجا كه می توانیم رفع كنیم یك چیزهایی تا یك زمان‏هایی اجتناب ناپذیر است  به هر حال سوء تفاهم‏هایی در مردم هست یك وقت یك غفلتی پیش می آید همة مردم را به رهبر بد بین بكند .


نوشت : کم کم صدای نفس نفس زدن های اخر بگوش میرسد ...


موضوع :
اجتماعی ,