سلام

زمانی که کسی عاشق میشود تمام تلاشش را میکند که همانند معشوقه خود باشد حرف گفتن هایش نگاه ها راه رفتن ها فکر کردن ها همه و همه ی کارهای خود را طوری انجام میدهد که مورد حمایت و رضایت معشوقه خود باشد و چه لذت بخش است برای عاشق که مورد نگاه معشوق قرار بگیرد عاشق تمام هستی خود را به پای معشوق میریزد نگاهش را فکرش را قلبش را جانش را و باز هم چه لذت بخش است برای عاشق که همه هستی خود را فدای معشوقه خود کند عاشق در مقابل این همه لطفی که میکند چه میخواهد ..؟؟؟ ایا معشوقه از این حس و حال عاشق با خبر است او میداند در دل و جان عاشق چه میگذرد میداند در قلب او چه غوغاییست میداند که عاشق خود را به اب و اتش میزند تا معشوقه راحت و اسوده باشد ایا او میفهمد این چیز ها را یا نه ..؟؟ عاشق عاشقیش زیباست حتی اگر معشوقه او را نگاه هم نکند یا اصلا نفهمد که عاشقی هم وجود دارد باز عاشقیش را میکند باز تمام هستی خود را به پایش میریزد حتی اگر معشوقه نفهمد ....

در میان تمامی حس هایی که در دنیای ادم ها وجود دارد عاشق شدن یک حس عجیبیست راستی من که نفهمیدم ایا عاشق شدن یک حس است یا نه ..؟؟ عاشق شدن را نمیشود با پول و پارتی یا هزار چیز دیگر به دست اورد و نه با دروغ میشود بدست اورد همه ما در افکار خود تعریف هایی مختلفی از عشق و عاشقی داریم تعریف هایی که مختص حس و حال خودمان است شاید درست باشد و شاید هم اشتباه نمیدانم ...  میبینیم در اطراف خود زنی  را که  عاشقانه از همسر جانباز قطع نخاعی خود نگه داری میکند و عاشق اوست تمام سختی ها و مشکلات را به جان میخرد تا معشوقه خود در راحتی باشد . میبینیم مادری را که عاشقانه فرزندان خود را بزرگ میکند تشنگی و گرسنگی میکشد تا فرزندانش در ارامش باشند ....

استاد عزیزم میفرمود سعی کنید در این دنیا عاشق شوید حتی اگر شده عاشق یک تکه سنگ یا دیوار و یا هر چیز دیگر میگفت با عاشق شدن میشود خیلی چیزها را فهمید عاشقی نگاهتان را تغیر میدهد میفهمید انچه را که نمیفهمیدید و در پایان صحبت ها گفت بچه ها سعی کنید عاشق خدا شوید ....


+ ببخشید مطلب پراکنده و از هم گسیخته است نشد خوب بنویسم ....

+شهید چمران : خدایابزرگترین خلاقیت تودرعشق تجلی کرده است.راستی که باخلقت عشق چه معجزه ای خلق کرده ای!خارج از قدرت بیان وفهم ودرک بشری است که درباره ی عشق سخن بگوید.این معجون افسانه ای که قطره اش انسانی را بکلی منقلب می کند،انسانی نو می سازد با خواسته ها وخواهش های دیگر،ترس ووحشتی دیگر...

نیازعاشق سوختن است،لذت او دردکشیدن است،بقای اودرفداشدن است،خستگی وملالت او به سلامت زیستن است....


مطمئن باشید بقیع را خواهیم ساخت برای امامان خود حرمی زیبا بنا خواهیم کرد ...

بشکند دستی که هتک حرمت این خانه کرد
شیعه را سوزاند و خون در قلب صاحبخانه کرد... 

8 شوال سالروز تخریب بقیع را به ساحت مقدس بقیه الله تسلیت عرض مینماییم