می بینی بزرگترین آرزوی من چه کم حرف است..."تو"
نوشت :  وقتی هوای شهر نفس گیر میشود .....
دوباره نوشت : دنیا جای زیبایی برای زندگی نیست ...
موضوع :
دل نوشته ,